ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการฯ สาย อ.ปราณบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ ตอน 3 (LT.,RT. เป็นตอน ๆ)

ตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมของประเทศ และระบบโลจิสติกส์ โครงข่ายสายหลักระหว่างภาคทั่วประเทศ นััน ทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงอำเภอปราณบุรี - อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผิวทางเกิดความชำรุดเสียหายตลอดสายทาง จึงจำเป็นต้องทำการบูรณะปรับปรุงผิว ทางเดิมที่เกิดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็ว เพิ่มความปลอดภัยในการคมนาคม ขนส่ง ตลอดจนเพิ่มประสิทธิ์ภาพการให้บริการของทางหลวง เพื่อให้การเดินทางและการขนส่งสินค้าได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ลดต้นทุนการขนส่ง เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมของ ประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400