ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก - บ.โคกกลอย

ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นเส้นทางสายหลักของภาคใต้ มีความสำคัญต่อการคมนาคมเป็นอย่างมาก ปัจจุบันมีปริมาณจราจรค่อนข้างสูง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สภาพทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงจังหวัดระนองและพังงาเป็นสองช่องจราจร ซึ่งไม่มีความสะดวกและปลอดภัยกับผู้ใช้เส้นทาง ทั้งที่เป็นเส้นทางสายหลักของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เช่น เขาหลัก ท่าเรือไปเกาะสิมิลัน และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดระนอง รวมทั้งเป็นเส้นทางเชื่อมกับจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีสนามบินนานาชาติอยู่ด้วย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน กรมทางหลวงจึงมีแผนในการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงสายหลักให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตลอดสายทาง สามารถรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ให้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก- บ.โคกกลอย ระหว่าง 813+300.000 – กม.827+646.612 และ กม.829+666.400 – กม.843+350.000 ระยะทางยาวประมาณ 28.030 กิโลเมตร โดยจุดเริ่มต้นการก่อสร้างที่สามแยก บ.ทุ่งมะพร้าว กม.813+300.000 จุดสิ้นสุดการก่อสร้าง บ.โคกกลอย กม.843+350.000 (ไม่มีการก่อสร้างในย่านการค้าตลาดท้ายเหมือง) รูปแบบการก่อสร้างเป็น 4 ช่องจราจร โดยออกแบบถนนและเกาะกลางให้สอดคล้องกัน มีความเหมาะสมกับภูมิประเทศและเขตทางตามมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ผิวทางเป็นแอสฟัลต์ สองชั้นหนา 10 เซนติเมตร ผิวจราจรกว้างเลนละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร แบ่งทิศทางจราจรด้วยเกาะกลางดินถม (RAISED MEDIAN) กว้าง 4.60 เมตร ปรับปรุงย่านชุมชนหน้าโรงพยาบาลท้ายเหมือง ระยะทางยาว 546 เมตร เป็น 8 ช่องจราจร มีทางเท้าสองข้างทาง พร้อมทั้งก่อสร้างจุดกลับรถจำนวน 20 แห่ง สะพานทั้งหมดจำนวน 15 แห่ง ทุบและก่อสร้างใหม่ 6 แห่ง ขยายความกว้าง 9 แห่ง รวมทั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่างๆ เช่น ป้ายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง ศาลาทางหลวงและอื่นๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการเดินทาง ทั้งนี้ยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวและ AEC.
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400