ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สายสามแยกดอยติ - เชียงใหม่

ประวัติสายทาง ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 สายอินทร์บุรี–เชียงใหม่ เป็นทางหลวงแผ่นดินสายประธานแนวเหนือ–ใต้ เชื่อมการคมนาคมระหว่างจังหวัดในภาคกลางกับจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย มีระยะทาง 545.779 กิโลเมตร ปลายทางทิศใต้ของทางหลวงสายนี้อยู่ที่ทางแยกต่างระดับอินทร์บุรี ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ในอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ส่วนปลายทางทิศเหนืออยู่ที่ถนนสุเทพ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงถึง สี่แยกภาคเหนือ จึงแยกออกไปทางทิศตะวันตก เริ่มต้นที่กิโลเมตรที่ 462+614 ข้ามแม่น้ำวัง ผ่านอำเภอห้างฉัตรเป็นอำเภอสุดท้าย จากนั้นขึ้นเขาขุนตาล เข้าสู่เขตจังหวัดลำพูน ผ่านอำเภอแม่ทา อำเภอเมืองลำพูน มักเรียกถนนในช่วงนี้ว่า ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง–เชียงใหม่ และเข้าสู่เขตจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านอำเภอสารภีอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยเป็นถนนอ้อมเมืองเชียงใหม่หรือหากนับเป็นถนนวงแหวน ถนนสายนี้ถือเป็นถนนวงแหวนรอบในของเมืองเชียงใหม่ ไปสิ้นสุดเส้นทางโดยบรรจบกับถนนสุเทพในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ใกล้ทางแยกเข้ากองบิน 41 และในปัจจุบันกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้รับโอนสายทาง ถนนนิมมานเหมินทร์ จากเทศบาลนครเชียงใหม่ ระยะทาง 1.327 กิโลเมตร ทำให้สายทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ในปัจจุบันมีระยะทางเพิ่มขึ้น 1.327 กิโลเมตร โดยถนนช่วงนี้จะเป็นช่วงถนนนิมานเหมินทร์ทั้งสายจากแยกรินคำ บรรจบกับถนนสุเทพ ใกล้แยกทางเข้ากองบิน 41 เพื่อรองรับโครงการก่อสร้างส่วนต่อขยาย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ - แยกรินคำ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 เป็นทางหลวงแผ่นดินสายสำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าภาคการเกษตรและสินค้าภาคอุตสาหกรรม เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม ในจังหวัดลำพูน และเป็นทางเชื่อมโยงเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ หลายแห่ง สภาพปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 11 มีอายุการใช้งานมานาน แม้ได้มีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ แต่เนื่องจากมีปริมาณการจราจรสูง มีรถบรรทุกสินค้าขนาดหนักและรถโดยสารที่มีขนาดใหญ่ ใช้บริการมากขึ้น เป็นเหตุให้สภาพผิวทางจนถึงชั้นลึกของโครงสร้างชั้นทาง ได้รับความเสียหายก่อนครบอายุบริการ รัฐบาลได้เห็นความสำคัญของทางหลวงสายนี้ จึงมอบหมายให้กรมทางหลวงกำหนดแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ผลผลิตที่ 1 : โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา กิจกรรมก่อสร้างทางหลวง เพื่อทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สายสามแยกดอยติ- เชียงใหม่ ให้เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ (ผิวทางคอนกรีต 6 ช่องจราจร) ขึ้นมา เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงตามความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยในการเดินทาง และสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกและปริมาณจราจรที่เพิ่มมากขึ้น โดยหวังผลสัมฤทธิ์ด้านการคมนาคมขนส่งและบริการที่ดี เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่ตามเขตแนวสองข้างทาง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางทั้งในปัจจุบันและอนาคต ต่อไป
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400