ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1 สาย แม่เชียงรายบน - ดอนไชย

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 เป็นทางหลวงสายหลักและเป็นเส้นทางสำคัญในการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 1 ช่วง กม.583+216.000 – กม.593+569.000 เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจรแบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะร่อง คันทางกว้างข้างละ 11 เมตร เขตทางกว้าง 70 เมตร มีปริมาณจราจร (ปี 2564) ที่ กม.589+255.000 ประมาณ 9,445 คัน/วัน มีเปอร์เซ็นต์รถบรรทุก 39.07% สภาพสองข้างทางเป็นพื้นที่ราบ สลับที่เนิน มีย่านชุมชน ดังนั้นจึงมีการจัดลำดับชั้นทางหลวงและยกระดับความปลอดภัย แยกกระแสจราจรระหว่างการจราจรสายหลักและจราจรที่ต้องการเข้าออกพื้นที่ โดยรอบ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการตัดกระแสการจราจรบนทางหลวงสายหลัก แก้ปัญหาการจราจรย้อนศร บริเวณชุมชน
ดังนั้นรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดลำดับชั้นทางหลวงและยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่ จึงมีนโยบายยกระดับความปลอดภัยเพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก รวดเร็วและลดอุบัติเหตุ
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400