ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1263 สาย ปางอุ๋ง - แม่นาจร (เป็นตอนๆ)

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1263 เป็นทางหลวงแผ่นดินเชื่อมระหว่างอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนกับอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางรวมประมาณ 66.725 กิโลเมตร ปัจจุบันใช้เป็นเส้นทางลัดสำหรับผู้ที่เดินทางระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน เส้นทางนี้สามารถเชื่อมโยงจังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่สำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นสายทางที่มีความสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่ง การขนส่งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะยังเป็นเส้นทางด้านการสัญจรของประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงอีกด้วย มีปริมาณการจราจรเฉลี่ยรายวัน บริเวณ กม.64+725.000 (AADT)668 คัน/วันเปอร์เซ็นต์รถบรรทุกหนัก 5.54 % ซึ่งปัจจุบันทางหลวงสายนี้เกิดความชำรุดเสียหายตามสภาพและอายุการใช้งาน จึงมีความจำเป็นต้องมีการบูรณะและทำการปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวเพื่อพัฒนาแนวเส้นทางและเพื่อให้สามารถรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการค้าการท่องเที่ยวและการค้าระหว่างภูมิภาคและยังเป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไป
กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการบูรณะและปรับปรุงผิวจราจรเดิม ระหว่าง กม.23+930.000 - กม.25+475.000 และ กม.33+525.000 - กม.65+085.000 และ กม.65+280.000 - กม.65+735.000 ระยะทาง 33.560 กิโลเมตร
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400