ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4084 สาย บ.ค่าย - บ.สะปอม

ทางหลวงหมายเลข 4084 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ.ค่าย - บ.สะปอม เริ่มจาก กม.0+000.000 - กม.38+000.000 รวมระยะทาง 38.000 กิโลเมตร อยู่ในช่วงเขตพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และมีการก่อสร้างถนนตอนแยกแนวหน้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ระยะทาง 3.405 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 41.405 กิโลเมตร
สภาพทางเดิม เป็นเส้นทาง 2 ช่องจราจร มาตรฐานทางชั้น 4 (6/9) ผิวจราจรชนิด AC กว้าง 6.00 - 7.00 เมตร ไหล่ทางชนิด AC กว้างข้างละ 1.50 เมตร เขตทางกว้างข้างละ 15.00 - 60.00 เมตร
สภาพปัจจุบัน มีปริมาณการจราจรประมาณ 5,000 คัน/วัน ในอนาคตยิ่งนับวันจะมากขึ้น เนื่องจากทางหลวงสายนี้ติดกับชายแดนประเทศมาเลเซีย และเป็นเส้นทางผ่านไปยังอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จึงได้มีการปรับปรุงผิวทางเดิม 2 ช่องจราจรช่วง กม.0+000.000 - กม.13+566.000 และก่อสร้างถนนเดิมจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ช่วง กม.13+566.000 - กม.31+540.000 เพื่อรองรับปริมาณการจราจรดังกล่าว
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400