ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข 1088 สาย ออบหลวง - แม่ซา (เป็นตอนๆ)

เพื่อพัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณจราจร ที่มีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก ซึ่งทางหลวงหมายเลข 1088 ปัจจุบันเป็นทางขนาด
2 ช่องจราจร (มาตรฐานทางชั้น 4) ผิวทางชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานและบางช่วงขาด
อุปกรณ์ความปลอดภัย เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายในการเดินทางขนส่งสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงระหว่างอำภอฮอด อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอกัลยาณิวัฒนา ให้มีความสะดวกคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งของทั้งจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงระหว่างทางหลวงหมายเลข 1088
และทางหลวงหมายเลข 1263 อีกเส้นทางหนึ่ง สนับสนุนยุทธศาสตร์ซาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันได้ของประเทศ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564) ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการขนส่งให้สมบูรณ์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่งของไทย (พ.ศ. 2558 - 2565) เป็นแผ่นงานเพิ่มขีดความสามารถทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงฐาน
การผลิตที่สำคัญของประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน สอดคล้องยุทธศาสตร์ กระทรวงคมนาคม โดยมีเป้าหมาย
การเชื่อมโยงโครงข่าย (Connectivity) และเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทาง (Mobility) เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ระบบ
การขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยการบูรณะโครงข่ายถนนในการเดินทาง ซึ่งเป็นเป้าหมายบริหารงาน
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กรมทางหลวงได้รับงบประมาณปี 2565 เพื่อทำการก่อสร้าง
บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1088 สาย ออบหลวง - แม่ซา (เป็นตอนๆ) ระหว่าง
กม.0+000.000 - กม.99+025.800 ระยะทางยาวประมาณ 47.710 กิโลเมตร ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
กำหนดเป็นมาตรฐานทางชั้น 4 (2 ช่องจราจร) โดยทำการบูรณะปรับปรุงทางเดิมขนาด 2 ช่องจราจร (ไป - กลับข้างละ
1 ช่องจราจร) ผิวทางเป็น Asphalt Concrete หนา 5 เซนติเมตร และพื้นทางให้ปรับปรุงด้วยวิธี Pavement
Recycling ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร OR VARIES รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
และไฟกระพริบบนทางหลวง
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400