ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 สายสวรรคโลก -อุโมงค์ เป็นถนนขนาด 2 ช่องการจราจร
สวนทาง มีจุดเริ่มต้นจากทางเข้าสวรรคโลก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1370) อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยผ่านอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง อำเภอลี้ อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอป่าซาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และตัดเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ สิ้นสุดที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ เส้นทางนี้เป็นเส้นทางลัดจากถนนพหลโยธิน ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังสถานที่สำคัญ เช่น อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติออบหลวงโดยไม่ต้องผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ และสามารถใช้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 108 เข้าสู่อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่อ่องสอน โดยไม่ต้องเริ่มจากตัวเมืองเชียงใหม่

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย บ.ม่วงโตน - บ้านบ่อหิน เป็นโครงการสนับ
สนุนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อสนับสนุนยุทธศาตร์โลจิสติกส์ ช่วยแก้ไขปัญหาจราจร ลดอุบัติเหตุ
เพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับการจราจร เพิ่มความสะดวกในการเดินทางของผู้สัญจรในพื้นที่ จังหวัดลำพูน
ให้มี ความคล่องตัวมากขึ้น กรมทางหลวงได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2565 เพื่อทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 106 สาย บ.ม่วงโตน - บ่อหิน
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400