ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 340 สายเเยกบางบัวทอง - คลองเจ็ก

กรมทางหลวงได้จัดทำแผนพัฒนาทางหลวง โดยกำหนดตามทิศทางของการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งของแผนพัฒาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ละฉบับตามลำดับ การดำเนินงานจะครอบคลุมถึงโครงการใหม่ เพื่อเป็นงบลงทุนก่อสร้างและบูรณะ ทางหลวงทั่วประเทศ เพื่อให้โครงข่ายทางข่ายทางหลวงสมบูรณ์และโครงการเป็นไปตามแผนงาน ทั้งนี้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 เป็นทางหลวงแผ่นดินที่เชื่อมต่อระหว่างทางหลวงหมายเลข 9 บริเวณทางแยกต่างระดับบางบัวทองกับทางหลวงหมายเลข 1 ที่ กม.164+210 บริเวณแขวงทางหลวงชัยนาท ปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 340 จ.นนทบุรี ที่ กม.0+000 (แยกบางบัวทอง) ถึง กม.6+800 (คลองเจ็ก)ระยะทางประมาณ 6.800 กม. เป็นทางหลวงขนาก 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง


ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400