ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการฯ ทล. หมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ตอน อ.เทิง - บ.ต้า

เพื่อการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย(พ.ศ.2558-2565) เพื่อเชื่อมโยงฐานการผลิตที่สำคัญของประเทศและเป็นโครงข่ายสบับสนุนทางหลวงหมายเลข 1421 ไปสู่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 ท่าเรือเชียงแสนและประเทศจีนตอนใต้ นอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางเชื่อมโยงไปยังชายแดนไทย-ลาว(บ้านฮวก) และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่นอุทยานแห่งชาติภูซาง ภูชี้ฟ้าและดอยผาตั้ง เป็นต้น ซึ่งเป็นเป้าหมายบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สุของประชาชนเป็นหลัก
กรมทางหลวงได้รับงบประมาณปี 2564 เพื่อทำการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สายเชียงราย - อ.เชียงของตอน อ.เทิง - บ.ต้า ระหว่าง กม.64+500.000 - กม.80+500.000 ระยะทางยาวประมาณ 16.00 กิโลเมตร มาตรฐานชั้นพิเศษ (4 ช่องจราจร) ก่อสร้างขยายจากเดิม 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร(ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทางเป็น Asphalt concrete หนา 5 เซนติเมตร พื้นทางเป็น Asphalt concrete หนา 10 เซนติเมตร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทาง ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.25 เมตร มีเกาะกลางแบบ Raised median กว้าง 4.60 เมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟกระพริบบนทางหลวง
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400