ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4019 สาย อ.ทุ่งใหญ่ - บ.หนองดี

ทางหลวงหมายเลข 4019 เริ่มต้นที่ กม.1+000.000 - กม. 28+171 ระยะทางยาวตลอดสายทาง 27.171 กิโลเมตร อยู่ในความควบคุมของแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราช ที่ 2 (ทุ่งสง) ระหว่าง กม. 1+000 ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร อยู่ในความควบคุมของเทศบาลตำบลท่ายาง ทางสายนี้เริ่มต้นที่ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ ไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 4015 ที่บ้านควนพลอง ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อปี พ.ศ.2546 - พ.ศ.2549 กรมทางหลวงได้โอนมอบทางหลวงระหว่าง กม.21+278 - กม.23+268 ระยะทางยาว 1.990 กิโลเมตร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลและบำรุงรักษาสภาพทางเดิม เป็นทางหลวงชนบท ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัดนครศรีธรรมราชกรรมสิทธิ์ ได้รับมอบจากจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่ไม่มีหลักฐานการรับมอบและหนังสืออุทิศ
สภาพปัจจุบัน ได้ก่อสร้างเป็นทางลาดยาง มาตรฐานชั้น F4 (7/9) ผิวทาง AC. ช่องจราจรกว้าง 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1.00 เมตร รวมคันทาง 9.00 เมตร เขตทางกว้าง 20.00 เมตร บูรณะครั้งสุดท้าย เมื่อปี พ.ศ. 2541
เมื่อปี พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณขยายเป็น 4 ช่องจราจร ตั้งแต่กม. 10+435 - กม. 11+060
ผิวทางกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 3.00 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 7.30 เมตร มีไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จเมื่อ กุมภาพันธ์ 2561 งบประมาณ 13.250 ล้านบาท
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400