ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1035 สาย บ.วังหม้อพัฒนา - บ.สำเภาทอง

ทางหลวงหมายเลข 1035 เป็นทางหลวงแผ่นดินต่อจากเขตเทศบาลนครลำปาง ผ่านอำเภอแจ้ห่มไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 120 อำเภอวังเหนือ เป็นทางหลวงที่ก่อสร้างขึ้น ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สาย ลำปาง - แจ้ห่ม - วังเหนือ พ.ศ. 251 1 โดยกรมทางหลวง ในสมัยจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี โดยเป็นทางหลวงจังหวัดที่มีการแบ่งช่วงของการก่อสร้างเป็นช่วงต้นจากตัวเมืองลำปางผ่านตัวอำเภอ แจ้ห่ม ถึงอำเภอ วังเหนือและต่อมาได้มีการก่อสร้างทางจากอำเภอวังเหนือถึงบ้านแม่ขะจาน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สาย วังเหนือ - แม่ขะจาน พ.ศ.2513 โดยทางหลวงในช่วงหลังนี้ถูกกำหนดทางหลวงจังหวัดที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างโดยเร่งด่วน เมื่อมีการสร้างทางจากจังหวัดพะเยาถึงอำเภอวังเหนือ กรมทางหลวง จึงประกาศให้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขวังเหนือ - แม่ขะจาน ให้เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 120 [พะเยา - แม่ขะจาน] ในเวลาต่อมาเป็นทางสายหลักที่ใช้ในการติดต่อกับตัวจังหวัดของประชาชนในเขตอำเภอวังเหนือ และอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง และยังเป็นทางเลือกสายหนึ่งที่ใช้ในการเดินทางติดต่อระหว่างจังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงราย อีกด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035 แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 3 ตอน โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 หมวดทางหลวงลำปางเป็นทางหลวงแผ่นดินที่ใช้ขนส่งวัสดุเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035 เป็นทางสายหลัก ที่ใช้ในการติดต่อกับตัวจังหวัดของประชาชนในเขตอำเภอวังเหนือ และอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เป็นทางหลวงแผ่นดินที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น และคับคั่งมีรถบรรทุกหนักในการขนส่งวัสดุ เพื่อผ่านเข้าไปใช้งานใน บริษัท ปูนชีเมนต์ใทย (ลำปาง) จำกัด กรมทางหลวงจึงได้ทำการอนุมัติงบประมาณปี 2564 เพื่อดำเนินการก่อสร้างขยายช่องจราจรเพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทางโดย ขยายการก่อสร้างจาก 2 ช่องจราจร ก่อสร้างเป็น 4 ช่องจราจร จึงเป็นที่มาของโครงการฯ ดังกล่าวนี้
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1035 สาย บ.วังหม้อพัฒนา - บ.สำเภาทอง ระหว่าง กม.10+000.000 - กม.30+000.000 ระยะทางยาวประมาณ 20.000 กิโลเมตร เป็นงานก่อสร้างมาตรฐานชั้นทางพิเศษ (4 ช่องจราจร ผิวทางคอนกรีตปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 28 เซนติเมตร กว้างข้างละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร มีเกาะกลางแบบ Raised Median และเกาะกลางแบบ Barrier เป็นบางช่วง
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400