ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย บ.คลองแงะ - จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน บ.โต้นนท์ - บ.ลำชิง

ทางหลวงหมายเลข 42 สาย บ.คลองแงะ-จุดผ่านแดนถาวรสุไหงโก-ลก ตอน นาทวี - ลำไพล
ระหว่าง กม.15+000 - กม.25+720 ระยะทาง 10.720 กิโลเมตร
ทางหลวงสายนี้ แขวงการทางปัตตานี ได้รับมอบจากแขวงการทางสงขลา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2535 ตามคำสั่งกรมฯ ที่ จ.1.9/2/2535 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2535 ลักษณะผิวทางขณะรับมอบชนิดผิวทางเป็นผิวแอสฟัลท์ กว้าง 6.00 เมตร ชนิดไหล่ทางเป็น SA. กว้างข้างละ 2.00 เมตร
เมื่อแขวงฯ ปัตตานี รับมาดูแลได้มีการปรับปรุงสายทางให้มีสภาพดีขึ้น ดังนี้
1. ปรับปรุงไหล่ทาง ระหว่าง กม.28+600 - กม.29+333 โดยบริษัท หาดใหญ่ พี.เอส.เอ็ม ก่อสร้างจำกัด แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2538
2. ปรับปรุงไหล่ทาง ระหว่าง กม.17 +799 - กม.28+600 โดยบริษัท หาดใหญ่ พี.เอส.เอ็ม ก่อสร้างจำกัด แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2539
3. ปรับปรุงไหล่ทาง ระหว่าง กม.15+000 - กม.17+799 โดยบริษัท หาดใหญ่ พี.เอส.เอ็ม ก่อสร้างจำกัด แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2540
4. ปรับระดับผิวแอสฟัลท์ ระหว่าง กม.26+180 - กม.30+564 โดยบริษัท หาดใหญ่ พี.เอส.เอ็ม ก่อสร้างจำกัด แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2540
5. ปรับระดับผิวแอสฟัลท์ ระหว่าง กม.12+448 - กม.25+705 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ชินวรยะลาก่อสร้าง แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2542
6. เสริมผิวแอสฟัลท์ ระหว่าง กม.15+000 - กม.22+593 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด อัครพันธุ์ก่อสร้าง
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2543
7. เสริมผิวแอสฟัลท์ ระหว่าง กม.22+593 - กม.28+600 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญสหะการสร้าง
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2543
8. ปรับปรุงย่านชุมชน ระหว่าง กม.28+700 - กม.29+335 โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีสหพันธุ์ก่อสร้าง แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2545
แขวงการทางปัตตานี ส่งมอบทางหลวงสายนี้ให้สำนักงานบำรุงทางสงขลาที่ 2 ระหว่าง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2547 ตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.9/2/2547 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2547 เรื่อง การยุบ ตั้งใหม่ โอน เปลี่ยนชื่อหมวดการทาง ปรับปรุงระยะทางและปริมาณงานของแขวงการทางสงขลา และคำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.9/27/2547 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 เรื่อง ปรับเปลี่ยนหมวดการทางและระยะทางควบคุมของสำนักงานบำรุงทางตั้งใหม่
ปีงบประมาณ 2549 สำนักงานบำรุงทางสงขลาที่ 2 ได้ดำเนินการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนระหว่าง กม.27+560 - กม.28-650 ระยะทาง 1.090 กม. โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ยิ่งยงชัยการโยธา ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2550
ปีงบประมาณ 2553 สำนักงานบำรุงทางสงขลาที่ 2 ได้ดำเนินการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนระหว่าง กม.26+525-กม.27+560 ระยะทาง 1.0350 กม. โดย บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2553
ปี 2556 ปรับปรุงระบบหมายเลขทางหลวง (ระยะที่ 2) เปลี่ยนหมายเลขและชื่อตอนควบคุมจาก 00420100 ตอน สามแยกคลองแงะ - สามแยกนาทวี กม.12+400 - 29+335 ระยะทาง 16.935 กิโลเมตร เป็นหมายเลขตอนควบคุม 00420102 ตอนนาทวี - ลำไพร กม.12+400 – 60+132 ระยะทาง 47.732 กิโลเมตร
ปีงบประมาณ 2556 สำนักงานบำรุงทางสงขลาที่ 2 ได้ดำเนินการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนระหว่าง กม.25+720 - กม.26+575 ระยะทาง 0.855 กม. โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ กรุ๊ป ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556
ข้อมูลสภาพทาง
- ระหว่าง กม.12+400 - กม.25+720 ระยะทาง 13.320 กิโลเมตร มาตรฐานทางชั้น 4 ผิวทางจราจร แอสฟัลท์ติคคอนกรีต 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร
- ระหว่าง กม.25+720 - กม.29+030 ระยะทาง 3.310 กิโลเมตร มาตรฐานทางชั้นพิเศษ ผิวทางจราจร แอสฟัลท์ติคคอนกรีต 4 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร
- ระหว่าง กม.29+030 - กม.29+335 ระยะทาง 0.305 กิโลเมตร มาตรฐานทางชั้นพิเศษ ผิวทางจราจร แอสฟัลท์ติคคอนกรีต 6 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร
- ระหว่าง กม.29+335 - กม.30+630 ระยะทาง 1.295 กิโลเมตร มาตรฐานทางชั้นพิเศษ ผิวทางจราจร แอสฟัลท์ติคคอนกรีต 4 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร
- ระหว่าง กม.29+630 - กม.60+132 ระยะทาง 29.502 กิโลเมตร มาตรฐานทางชั้น 4 ผิวทางจราจร แอสฟัลท์ติคคอนกรีต 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตรลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400