ประวัติโครงการก่อสร้าง

จ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4137 สาย บ.ทุ่งตำเสา - แยกสวนเทศ

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4137 สาย บ.ทุ่งตำเสา - แยกสวนเทศ เดิมทางหลวงสายนี้อยูในความควบคุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ต่อมาในปี พ.ศ.2517 ได้โอนมอบให้กรมทางหลวงเป็นผู้บำรุงดูแลรักษา จาก กม.0+000.000 - กม.8+370.000 ในปี พ.ศ.2520 กรมทางหลวงได้รับมอบทางหลวงสายนี้เพิ่มเติมจาก กม.8+370.000 - กม.26+780.000 (ไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 416 ที่ กม.22+850.000 มาตรฐานทางชั้น 4(6/8) ชนิดผิวทาง AC., DST., Cape Seal สลับกันเป็นตอนๆ จาก กม.0+000.000 - กม.8+370.000 มีเขตทางข้างละ15 เมตร จาก กม.8+370.000 - กม.23+750.000 มีเขตทางข้างละ 20 เมตร และจาก กม.23+750.000 - กม.26+780.000 มีเขตทางข้างละ 15 เมตร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4137 สาย บ.ทุ่งตำเสา - แยกสวนเทศ ระหว่าง กม.0+196.945 - กม.23+426.945 ระยะทางยาวประมาณ 23.230 กิโลเมตร
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400