ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1

เพื่อเสริมโครงข่ายทางหลวงให้สมบูรณ์รองรับปริมาณจราจรที่สูงขึ้นอย่างมากและมีอัตราการเพิ่มที่สูงขึ้นต่อเนื่อง เป็นการยกระดับในการให้บริการ สนับสนุนยุทธศาตร์ความคล่องตัวในการเดินทางของผู้สัญจรผ่านเส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดฝั่งทะเลอันดามัน ปัจจุบันทางหลวงช่วง บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ยังคงเป็นทางขนาด 2 ช่องจราจร โดยทำการก่อสร้างขยาย จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจรตลอดสาย สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี และเป็นนโยบายที่สำคัญ ที่อยู่ภายใต้กรอบการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (Southern Economic Corridor : SEC) และสนับสนุนการท่องเที่ยว แก้ไขปัญหาการจราจร อำนวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง ซึ่งเป็นเป้าหมายบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก
กรมทางหลวงได้รับงบประมาณ ปี 2564 เพื่อทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4
สาย บ.ตำหนัง – แยกโคกเคียน ตอน 1 ระหว่าง กม.743+000.000 - กม.753+500.000 ระยะทางยาวประมาณ 10.500 กิโลเมตร ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K ) กำหนดเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ (4 ช่องจราจร) ก่อสร้างขยายทางเดิมจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทางเป็น Asphalt Concrete หนา 5 เซนติเมตร รองผิวทางเป็น Asphalt Concrete หนา 7 เซนติเมตร ผิวจราจรกว้าง ช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทาง ด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร โดยแบ่งทิศทางจราจรด้วย Barrier Type II รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟกระพริบบนทางหลวง
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400