ประวัติโครงการก่อสร้าง

สาย ปากน้ำเทพา - บ.บันนังดามา ตอน บ.ปลักบอ - บ.ทุ่งโหนด

ทางหลวงหมายเลข 4085 ตอน ปากน้ำเทพา-ธารคีรี สาย ปากน้ำเทพา-บังนังดามา ระหว่าง กม.0+921-กม.5+850 ระยะทาง 4.929 กม. และระหว่าง กม.6+722-กม.50+020 ระยะทาง 43.298 กม. ระยะทางรวม 48.227 กม.

ทางหลวงสายนี้เดิมเป็นทางที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งจังหวัดสงขลาได้มอบให้กรมทางหลวง ลักษณะทางลำลอง เดิมศูนย์เครื่องมือกลสงขลาได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเป็นผิงทางลาดยาง เมื่อปี 2512 แล้วเสร็จเมื่อปี 2515

แขวงทางหลวงสงขลาได้ส่งมอบทางหลวงสาย 4085 ช่วงระหว่าง กม.0+000-กม.24-813 ระยะทาง 24.813 กม. ให้แขวงการทางปัตตานี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2515 คันทางกว้าง 8.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม. ระหว่าง กม.9+800-กม.10+950 เป็นผิวทางลาดยาง ส่วนที่เหลือเป็นผิวลูกรัง กว้าง 6.00 ม. ซึ่งต่อมาศูนย์เครื่องมือกลสงขลา ได้ทำการก่อสร้างทางลาดยางแล้วเสร็จเมื่อปี 2517

ต่อมาได้มีคำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.9/2/2533 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2533 ให้ส่งมอบสายทางดังกล่าว ช่วง กม.10+508-กม.24+813 ระยะทาง 14.305 กม. คืนแขวงทางหลวงปัตตานี โดยส่งมอบกันเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2538 ชนิดผิวทางเป็น DST กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 ม.

ตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.9/2/2547 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2547 เรื่อง การยุบตั้งใหม่โอนเปลี่ยนชื่อหมวดการทางปรับปรุงระยะทาง และปริมาณงานของแขวงการทางสงขลา และคำสั่งกรมทางหลวงที่ จ.1.9/27/2547 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 เรื่อง ปรับเปลี่ยนหมวดการทางและระยะทางควบคุมของสำนักงานบำรุงทางตั้งใหม่

วันที่ 1 มิถุนายน 2547 แขวงการทางปัตตานีได้โอนมอบเส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 4085 ระหว่างกม.0+000-กม.24+813 ระยะทาง 24.813 กม. ให้อยู่ในความควมคุมของสำนักงานบำรุงทางสงขลาที่ 2

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2547 แขวงการทางยะลา ได้โอนมอบเส้นทางทางหลวงหมายเลข 4085 ตอน ควบคุม 0202 ชื่อตอน สะบ้าย้อย-กม.43+470 ระหว่าง กม.24+813-กม.43+470 ระยะทาง 18.657 กม.ให้อยูในความควบคุมของสำนักงานบำรุงทางสงขลาที่ 2

ปีงบประมาณ 2563 แขวงฯ สงขลาที่ 2(นาหม่อม) จ้างเหมาโครงการ งานจ้างก่อสร้าง กิจกรรมยกระดับมาตรฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4085 ระหว่าง กม.4+850-กม.5+850 ระยะทาง 1.000 กม. โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ กร๊ป เป็นผู้รับจ้าง ค่างาน 29,234,000.00 บาท โดยก่อสร้างเป็น 4 ช่องจราจร ผิวจราจรกว่างช่องละ 3.500 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.500 ม. ดำเนินก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400