ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 2

ความเป็นมา เพื่อพัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้น โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก เป็นการเพิ่มโครงข่ายทางหลวงเพื่อสนับสนุนการขนส่งของจังหวัดนครสวรรค์ เป็นการก่อสร้างเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สอดคล้องกับแผนพัฒนา เศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ โลจิสติกส์ภาคการขนส่งให้สมบูรณ์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์คมนาคม โดยมีเป้าหมายการเชื่อมโยงโครงข่าย (Connectivity) และเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทาง (Mobility) ซึ่งเป็นเป้าหมายบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กรมทางหลวงได้รับงบประมาณปี 2564 เพื่อทำการก่อสร้างสายทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ด้านตะวันออก ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 117 - บรรจบทางหลวงหมายเลข 225 ตอน 2 ระหว่าง กม.1+100.000 - กม.6+000.000 ระยะทางยาวประมาณ 4.900 กิโลเมตร ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กำหนดเป็นมาตรฐานทางชั้น 2 (2 ช่องจราจร) โดยก่อสร้างทางแนวใหม่ขนาด 2 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 1 ช่องจราจร) ผิวทางเป็น Asphalt Concrete 2 ชั้น หนาชั้นละ 5 เซนติเมตร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทาง ด้านซ้ายทางกว้าง 2.50 เมตร ด้านขวาทางกว้าง 1.50 เมตร และก่อสร้าง U-Turn กลับรถใต้สะพานขนาด 2 ช่องจราจร ผิวทางเป็น Concrete Pavement (JRCP) หนา 20 เซนติเมตร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง วัตถุประสงค์ โดยการก่อสร้างทางแนวใหม่ขนาด 2 ช่องจราจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้บริการของทางหลวงสายหลัก เป็นการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยด้านการคมนาคมขนส่ง
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400