ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 375 สาย ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346

ทางหลวงหมายเลข 375 สาย ต.ลำลูกบัว - บรรจบทางหลวงหมายเลข 346 ระหว่าง กม.62+076.000 - กม.69+324.000 ระยะทางยาว 7.248 กิโลเมตร เป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมต่อกับอำเภอดอนตูม อำเภอบางเลน และจังหวัดข้างเคียงมีปริมาณการจราจรสูงมากรวมทั้งเป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและทางอุตสาหกรรมที่สำคัญและเป็นเส้นทางโครงข่ายสายหลัก ตัดกับทางหลวงหมายเลข 346 มาตรฐานทางชั้น 3 ผิวทางเป็น (AC.) กว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1.50 เมตร จำนวนช่องจราจร 2 ช่องจราจร บริเวณดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทาง จึงเห็นสมควรขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไปกระพริบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก เป็นการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภันด้านการคมนาคมขนส่ง
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400