ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3291 สาย บ.เจดีย์หัก - บ.หนองหอย

สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 (เจดีย์หัก) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3087 (เขางู)
ทางสายนี้ เริ่มต้น กม. 0 + 000 ที่แยกทางหลวงหมายเลข 4 ตอนนครปฐม - เพชรบุรี
(ที่กม.102+600 สิ้นสุด กม. 3+920.137) ที่ทางหลวงหมายเลข3087 ตอนราชบุรี - จอมบึง
(กม.6+700) และทางหลวงหมายเลข 3089 ตอนเขางู - เบิกไพร (กม.0+000)
เดิมเป็นทางของจังหวัดราชบุรี ผิวทางลูกรังปนดิน คันทางกว้าง 5 –6 เมตร ฤดูฝนน้ำท่วม
แขวงฯ ราชบุรี รับมอบจากจังหวัดราชบุรี เมื่อปี 2516 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2517
ได้งบประมาณรักษาสภาพทาง

ต่อมาปี 2519 ได้เข้าโครงการบูรณะลาดยาง ดำเนินการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยชนะผลก่อสร้างมาตรฐานทางขั้น F1B ผิวจราจร DBST. กว้าง 6.50 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 2.25 เมตร
เขตทางข้างละ 15.00 เมตร ได้จากการอุทิศ

ปี 2562 จังหวัดราชบุรีเลือกถนนเขางู - เบิกไพร ดำเนินการเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดดำเนินการโครงการ
1จังหวัด 1ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
จังหวัดราชบุรี จึงได้คัดเลือกถนนเขางู-เบิกไพร ตั้งแต่ กม.0+000 ถึงกม.9+000
เข้าร่วมโครงการฯ โดยเริ่มตั้งแต่สี่แยกเจดีย์หัก ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ไปตามถนนหมายเลข3291 (4 ช่องจราจร) สิ้นสุดโครงการฯ บริเวณทางเข้าวัดหนองหอย
ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี รวมระยะทาง 9 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในพื้นที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก เทศบาลเขางู องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพลับพลา
และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง พร้อมทั้งได้กำหนดจัดพิธีเป็นโครงการฯ
1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณด้านหน้าองค์พระปางลีลา อุทยานหินเขางู ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ทางหลวงหมายเลข 3291 สาย บ.เจดีย์หัก - บ.หนองหอย ระหว่าง กม. 0+000 ถึง 3+920
และ กม.4+207 ถึง 9+242 ระยะทางยาว 8.955 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่าง
อำเภอเมืองราชบุรี ,อำเภอโพธาราม และ อำเภอบ้านโป่ง ของจังหวัดราชบุรี เข้าด้วยกัน

ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรสูงทั้งยังเป็นเส้นทางที่ใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมที่เชื่อมโครงข่ายจากทางหลวงสายหลักคือ ถนนเพชรเกษม หรือ
ทางหลวงหมายเลข 4 ที่สำคัญอีกด้วยมาตรฐานทางเดิมเป็นถนน 4 ช่องจราจร ผิวทางเป็นแบบ
Asphaltic Concrete (AC.) กว้าง 14.00 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 2.00เมตร
เนื่องจากในบริเวณดังกล่าวมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยครั้ง เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจรใช้เส้นนี้
จึงเห็นสมควรเปลี่ยนผิวทางเป็นแบบ Concrete Pavement (JPCP.) หนา 25เซนติเมตร
พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟกระพริบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้บริการทางหลวง
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400