ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สาย บ.มะขามล้ม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี)
ความเป็นมา (BACKGROUND)

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สาย บ.มะขามล้ม - บรรจบทางหลวงหมายเลข 375 (ถนนวงแหวน

สุพรรณบุรี) เป็นเส้นทางลัดเชื่อมโยงระหว่างตัวเมืองสุพรรณบุรีไปสู่จังหวัดนครปฐมและลงสู่ภาคใต้ ซึ่งมีการสัญจรเป็น

จำนวนมาก และมีความเจริญเติมโตของการจราจรที่มากขึ้น จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ

จราจร และ ยกระดับถนนให้มีความปลอดภัยมากขึ้น เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ของ

ประเทศด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์และประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กรมทางหลวงได้

รับงบประมาณปี 2564 เพื่อทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3260 สาย บ.มะขามล้ม - บรรจบทางหลวงหมายเลข

357 (ถนนวงแหวนสุพรรณบุรี) ระหว่าง กม. 31+856.000 - กม. 39+500.000 ระยะทางยาวประมาณ 7.644

กิโลเมตร กำหนดเป็นมาตรฐานทางชั้น 1 (4 ช่องจราจร) โดยทำการปรับปรุงทางขนาด 2 ช่องจราจร และก่อสร้าง

เพิ่มช่องจราจร จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวจราจรเป็น Asphalt

Concrete 2 ชั้น หนาชั้นละ 5 เซนติเมตร ผิวจราจรกว้างช่วงละ 3.50 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิว ด้านนอก

กว้างช่วงละ 2.50 เมตร ด้านในกว้าง 1.50 เมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟกระพริบบนทางหลวง
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400