ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 115 สายกำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.เนินสมอ - สี่แยกสากเหล็ก

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 115 สาย กำแพงเพชร - สากเหล็ก เป็นทางหลวงแผ่นดินแนวตะวันตก - ตะวันออก ที่เชื่อมระหว่างจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดพิจิตร ก่อสร้างเมื่อปี 2520 จุดเริ่มต้นสายทางเริ่มต้นที่ตัวเมืองจังหวัดกำแพงเพชร และสิ้นสุดที่สี่แยกสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร มีระยะทางตลอดสายทางรวม 103.641 กิโลเมตร
ตามที่สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้ทำการจ้างเหมาบริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด ทำการก่อสร้างขยายเป็น 4 ช่องจราจร ตามสัญญาที่ สท.1/9/2564 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ระหว่าง กม.95+980.000 - กม.106+840.000 รวมระยะทางยาวประมาณ 10.860 กิโลเมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ค่างานก่อสร้าง 649,649,000.00 บาท ค่าปรับวันละ 1,624,123.00 บาท ทำการขยายผิวทางเดิมจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร (ไป - กลับ ทิศทางละ 2 ช่องจราจร)
เมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จ จะทำให้การเดินทางระหว่างจังหวัดพิจิตรเชื่อมกับจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดนครสวรรค์ ได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งช่วยรองรับปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต จากปัจจุบันที่มีปริมาณรถอยู่ที่ 5,000 กว่าคันต่อวัน เพิ่มเป็น 8,000 - 10,000 คันต่อวัน นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการขนส่งสินค้าและ
การท่องเที่ยวตามเส้นทาง ทั้งนี้ยังทำให้การเดินทางบนทางหลวงหมายเลข 115 จาก อ.เมือง จ.กำแพงเพชร - อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ระยะทาง 103 กิโลเมตร เป็นถนน 4 ช่องจราจรทั้งหมด เพราะขณะนี้จาก อ.เมืองกำแพงเพชร จนถึงบ้านเนินสมอ ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร ระยะทาง 92.200 กิโลเมตร ได้ก่อสร้างเป็น 4 ช่องจราจรแล้ว
สำหรับโครงการฯ นี้ เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นเส้นทางหลักของประชาชนที่ใช้เดินทางระหว่างอำเภอต่างๆ เป็นชุมชนที่มีรถบรรทุกขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมไปยังที่ต่างๆ อีกด้วย แต่สภาพเส้นทางในปัจจุบันผิวทางและคันทางเดิมคับแคบ ไม่สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในปัจจุบัน เกิดความไม่สะดวกต่อผู้ใช้เส้นทาง
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400