ประวัติโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายกำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.คุยประดู่ - บ.คลองโพธิ์

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายกำแพงเพชร - พิจิตร ตอน. บ.คุยประดู่ - บ.คลองโพธิ์ เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บท และแผนดำเนินการของกรมทางหลวง เป็นเส้นทางเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงสายหลักระหว่างจังหวัดให้ครอบคลุมทั่วประเทศให้เป็นทางหลวง 4 ช่องจราจร เพื่อประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณการจราจรที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น รองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดสุโขทัย และพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว เชื่อมโยงช่องทางการท่องเที่ยวสู่มรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ระบบการขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ซึ่งเป็นเป้าหมายของการบริหารงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นหลัก
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400