ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 2

ทางหลวงหมายเลข 333 ช่วง อหนองฉาง - อุทัยธานี เป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่ง (Connectivity) เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทาง (Mobility) เป็นการเพิ่มโครงข่ายทางหลวงเพื่อสนับสนุนการขนส่งของจังหวัดอุทัยธานี เป็นการก่อสร้างเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ของประเทศ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 – 2564) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นเป้าหมายบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก กรมทางหลวง ได้อนุมัติในหลักการให้สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการออกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 2 ระหว่าง กม.155+700.000 - กม.164+300.000 ระยะทางยาวประมาณ 8.600 กิโลเมตร ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กำหนดเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ (4 ช่องจราจร) ก่อสร้างขยาย จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทางเป็น Asphalt Concrete หนา 5 เซนติเมตร รองผิวทางเป็น Asphalt Concrete หนา 7 เซนติเมตร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทาง ด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร มีเกาะกลางแบบ Raised Median และแบบ Barrier Median รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟกระพริบบนทางหลวง เส้นทางตอนนี้อยู่ในท้องที่อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี กำหนดเวลาทำการ 600 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ สท.1/26/2564 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - วงเงินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ราคากลาง) จำนวนเงิน 507,824,395.00 บาท (เงินห้าร้อยเจ็ดล้านแปดแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) - กำหนดซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 - กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 - ผู้สนใจซื้อและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 1. บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด 2. บริษัท บัญชากิจ จำกัด 3. บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ปรากฏว่า ไม่มีผู้เสนอราคาใดเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และคณะกรรมการฯ ไม่มีรายใดมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดจ้างครั้งนี้แต่อย่างใดตามเอกสารส่วนที่ 1 และได้ตรวจสอบในส่วนของหลักประกันการเสนอราคา ตามเอกสารส่วนที่ 2 ถูกต้องตามประกาศประกวดราคาฯ ทุกราย จึงเห็นควรให้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาทั้ง 3 ราย โดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุดและพิจารณาจากราคารวม ปรากฏผลการเสนอราคา ดังนี้ 1. บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด เสนอราคา 507,420,000.00 บาท 2. บริษัท บัญชากิจ จำกัด เสนอราคา 507,624,000.00 บาท 3. บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์เชียงราย จำกัด เสนอราคา 507,724,395.00 บาท ผลการประกวดราคาจ้างฯ ปรากฏว่า บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 507,420,000.00 บาท ซึ่งราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลาง (507,824,395.00 - 507,420,000.00) = 404,395.00 บาท หรือ 0.08 % คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการและตามมาตรการแนวทางมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 48 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557 จึงได้มีหนังสือที่ คค 06113.4/613ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2564 แจ้งให้ บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด ปรับลดราคาค่าก่อสร้างลงอีก และได้มีหนังสือ ค 06113.4/635 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เร่งรัดให้บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด จัดส่งเอกสารยืนยันการเสนอราคา บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด ได้มีหนังสือที่ ธ.พร.187/2564 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ปรับลดราคาค่าก่อสร้างคงเหลือเป็นเงินทั้งสิน 506,300,000.00 บาท (ห้าร้อยหกล้านสามแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งราคาค่างานที่เสนอมานี้เป็นราคาต่ำสุดแล้ว ไม่สามารถลดลงได้อีก และสามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการที่กำหนดได้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณาราคาที่บริษัทฯ เสนอแล้ว จึงมีมติเห็นสมควรรับราคาของ บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด ไว้ทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 2 จังหวัดอุทัยธานี เนื่องจากเป็นราคาต่ำสุดในราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน 506,300,000.00 บาท (ห้าร้อยหกล้านสามแสนบาทถ้วน) ปรากฏรายละเอียดดังนี้ - ต่ำกว่าราคาที่เสนอ (507,420,000.00 - 506,300,000.00) = 1,120,000.00 บาท หรือ 0.22 % - ต่ำกว่าราคากลาง (507,824,395.00 - 507,420,000.00) = 404,395.00 บาท หรือ 0.08 % - ต่ำกว่างบประมาณ (520,000,000.00 - 506,300,000.00) = 13,700,000.00 บาท หรือ 0.08 %
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400