ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 333 สาย อ.หนองฉาง - อุทัยธานี ตอน 1

เพื่อพัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้น ซึ่งโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ ช่วง อ.หนองฉาง - อุทัยธานี เป็นการพัฒนาโครงข่ายเพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่ง (Connectivity) เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทาง (Mobility) เป็นการเพิ่มโครงข่ายทางหลวงเพื่อสนับสนุนการขนส่งของจังหวัดอุทัยธานี เป็นการก่อสร้างเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ของประทศ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นเป้าหมายโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กรมทางหลวงได้รับงบประมาณปี ๒๕๖๔ เพื่อทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ สาย อ.หนองฉาง – อุทัยธานี ตอน ๑ ระหว่าง กม. ๑๔๗+๐๐๐.๐๐๐ ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๓๓ สาย อ.หนองฉาง – อุทัยธานี ตอน ๑ ระหว่าง กม. ๑๔๗+๐๐๐.๐๐๐ – กม. ๑๕๕+๗๐๐.๐๐๐ ระยะทางยาวประมาณ ๘.๗๐๐ กิโลเมตร ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กำหนดเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ( ๔ ช่องจราจร ) ก่อสร้างขยาย จาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร (ไปกลับช่องละ ๒ ช่องจราจร) ผิวทางเป็น Asphalt Concrete หนา ๕ เซนติเมตร รองผิวทางเป็น Asphalt Concrete หนา ๗ เซนติเมตร ผิวจราจรกว้างช่องละ ๓.๕๐ เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทาง ด้านนอกกว้าง ๒.๕๐ เมตร มีเกาะกลางแบบ Raised Median รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟกระพริบบนทางหลวง
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400