ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1202 สายพะเยา - บ.สันต้นแหน

ประวัติสายทาง

ทางหลวงหมายเลข 1202 แยกมาจากทางหลวงหมายเลข 1 (กม.839+567) คันทางขวา บรรจบทางหลวงหมายเลข 1126 ที่บ้านป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ที่ กม. 32+810 มีจุดเริ่มต้นที่ กม. 0+000.000 สิ้นสุดที่ กม.45+462.000 ระยะทางทั้งสิ้น 45.462 กิโลเมตร สภาพเดิมก่อนการรับมอบเป็นทางของ รพช. เชียงราย ที่ ชร.11009 บ้านประตูชัย - อำเภอป่าแดด ซึ่งก่อสร้างเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2515 แล้วเสร็จ 31 มีนาคม 2516 การจราจรผ่านได้เฉพาะฤดูแล้ง แขวงการทางพะเยาได้รับมอบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตามหนังสือขององค์การฯ ที่ 40532520 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2520 เมื่อ ปี 2528 ทำการก่อสร้างลาดยางตลอดสาย มาตรฐานทาง F.4 (5.50/9.00) เมื่อ 5 มิถุนายน 2528 แล้วเสร็จ 11 พฤศจิกายน 2529 กองบำรุงรับมอบเป็นทางบำรุงตามหนังสือที่ คค 0615(ส.3)/12.1/473 ลงวันที่ 16 มกราคม 2530 สภาพปัจจุบันมีลักษณะผิวทางกว้างข้างละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร


เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นเป้าหมายโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กรมทางหลวงได้รับงบประมาณปี ๒๕๖๔ เพื่อทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1202 สายพะเยา - บ.สันต้นแหน ระหว่าง กม.8+500.000 - กม.37+782.000 ระยะทางยาวประมาณ 29.282 กิโลเมตร กำหนดมาตรฐานชั้นทางชั้นพิเศษ (4 ช่องจราจร) โดยก่อสร้างปรับปรุงทางเดิมจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทางเป็น Asphalt Concrete หนา 5 เซนติเมตร รองผิวทางเป็น Asphalt Concreteหนา 7 เซนติเมตร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทาง ด้านนอกกว้างข้างละ 1.00 เมตร และ 2.25 เมตร มีเกาะกลางแบบ Raised Median รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400