ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3481 สาย บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่

ทางหลวงหมายเลข 3481 มีความยาวทั้งหมดประมาณ 64 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 304 กรุงเทพมหานคร จุดสิ้นสุดเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 319 จังหวัดปราจีนบุรี โครงการฯนี้มีจุดเริ่มต้นการก่อสร้างที่ กม.36+700 ถึง กม.47+200 ระยะทางรวมประมาณ 10.500 กิโลเมตร ทางหลวงสายนี้เป็นเส้นที่ใช้สัญจรไปมาระหว่างกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้มการจราจรเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งใช้เวลาในการเดินทางระหว่าง กรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรีไม่มากนัก เมื่อเทียบกับเส้นทางอื่น เนื่องจากสภาพสายทางมีความเสียหาย ต้องมีการซ่อมบำรุง และยังจำเป็นต้องมีการพัฒนาเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และสามารถรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจตามแผนงานบูรณาการ ด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์
เพื่อพัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณจราจรที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยการขยายทางเดิมจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร รองรับการเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงกับกลุ่มประเทศ EEC สนับสนุนระบบการขนส่งโลจิสติกส์ระหว่างภาคตะวันออก กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งเสริมทางด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าระหว่างภูมิภาคบนแนวเส้นทางดังกล่าว สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ของประเทศ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2530 – 2564) เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ระบบการขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งเป็นเป้าหมายบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก
กรมทางหลวงได้รับงบประมาณปี 2563 เพื่อทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3481 สาย บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่ ระหว่าง กม.36+700.000 – 47+200.000 รวมระยะทางยาวประมาณ 10.500 กิโลเมตร กำหนดเป็นมาตรฐานชั้นทางพิเศษ (4 ช่องจราจร) ก่อสร้างและบูรณะทางเดิม ขนาด 2 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทางเป็น Asphalt Concrete หนา 5 เซนติเมตร รองผิวทาง Asphalt Concrete หนา 10 เซนติเมตร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทาง ด้านนอกกว้างข้างละ 2.50 เมตร และก่อสร้างบริเวณทางแยกเป็น Concrete Pavement (JRCP) ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร มีเกาะกลางแบบ Raised Median และแบบ Barrier Median
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400