ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก

เพื่อพัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้น เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงสายหลักระหว่างจังหวัดให้ครอบคลุมทั่วประเทศให้ประเทศให้เป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร เพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณจราจรที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ของประเทศ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2565) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ภาคการขนส่งให้สมบูรณ์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย (พ.ศ.2558 - 2565) เป็นแผนงานเพิ่มขีดความสามารถทางหลวงเพื่อเชื่อมโยงฐานการผลิตที่สำคัญของประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน สอดคล้องยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม โดยมีเป้าหมายการควบคุมระดับการให้บริการ (Serviceabilitty) ความปลอดภัย (Safety) และเพิ่มการคล่องตัวในการเดินทาง (Mobility) เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ระบบการขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยการบูรณะโครงข่ายถนนในการเดินทางซึ่งเป็นเป้าหมายบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400