ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการฯทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ช่วงพระประแดง - บางแค

เพื่อพัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง – บางแค เป็นเส้นทางสายสำคัญในการรองรับการเดินทางคมนาคมขนส่งในพื้นที่ (Local Traffic) ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีปริมาณจราจรหนาแน่น ปัจจุบันมีความชำรุดเสียหายอย่างมากจากปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การขยายตัวของชุมชน และรถบรรทุกหนักที่ใช้เส้นทาง จำเป็นต้องได้รับการบูรณะทางหลวงให้มีสภาพสมบูรณ์สามารถรองรับการขนส่งสินค้า และเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุล เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายจราจรสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ของประเทศ ในส่วนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ภาคการขนส่งให้สมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ระบบการขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งเป็นเป้าหมายบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400