ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3902 สายทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3902 สายทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทและแผนดำเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของกรมทางหลวง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงมาตราฐานสูงรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพและปริมณฑล และลดปัญหาการจราจรในพื้นที่ เป็นโครงข่ายเชื่อมต่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย M6 บางปะอิน-นครรชศรีมา และ M81 บางใหญ่ -กาญจนบุรี และโครงข่ายอื่นๆ ในอนาคต เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งของประเทศที่ปัจจุบันมีปริมาณจราจรสูง และนับวันยิ่งประสบปัญหาการจราจรติดขัดมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ลดการสิ้นเปลืองพลังงานจากการจราจรติดขัด และลดต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคให้ดีขึ้น
กรมทางหลวง ได้อนุมัติในหลักการให้สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการออกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โครงการก่อสร้างสายทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1 ช่วง กม.50+988.00 - กม.56+700.000 ระยะทางยาวประมาณ 5.712 กิโลเมตร ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กำหนดเป็นมาตรฐานทางเป็นงานก่อสร้างทางคู่ขนาน (Frontage Road) ขนาด 3 ช่องจราจร ช่องจราจรกว้าง 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 1.50 - 2.50 เมตร ด้านในกว้างข้างละ 1.50 เมตร กั้น ขอบทางด้านในด้วย Concrete Barier กว้าง 0.50 เมตร ผิวทาง Concrete Pavement (LRCP) 28 CM. งานก่อสร้างสะพานใหม่ ด้านขวาทาง ตอน 1 จำนวน 3 แห่ง และก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400