ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย บ.นาขา - บ.ควนปริง

ทางหลวงหมายเลข 419 สายเลี่ยงเมืองตรัง(ด้านตะวันตก) แบ่งออกเป็น 2 ตอน ควบคุมคือ
04190101 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 4 (ห้วยยอด) - กม.6+665.050 ระหว่าง กม. 0+000.000 - กม.6+665.050 ระยะทาง 6.66505 กิโลเมตร
04190102 ตอน กม.6+665.050 บรรจบทางหลวงหมายเลข 403(ควนปริง) ระหว่าง กม.6+665.050 - กม.7+881.000 ระยะทาง 1.21595 กิโลเมตร
โดยเริ่มต้นที่ กม.0+000.000 ซึ่งแยกจากทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง – ห้วยยอด ด้านซ้ายทาง ที่ กม.5+300.000 (บ.สวนมัน) เส้นทางตัดผ่าน บ.หนองเถีย , ต.นาตาล่วง , ต.บางรัก ไปตัดกับทางหลวงหมายเลข 4046 ตอนตรัง-สำเกา ที่ กม.2+596.920 สิ้นสุดที่ กม.7+881.000 ซึ่งบรรจบทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ตรัง - กันตัง ที่ กม.74+725.000(บ.ควนปริง) ระยะทางรวม 7.881 กิโลเมตร ดำเนินการก่อสร้างโดยศูนย์สร้างทางสุราษฎร์ธานี เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อปี 2536 ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จถึง กม.7+575.000 เมื่อปี 2542
ต่อมาได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมต่อจากตอนควบคุมที่ 04190101 มีจุดเริ่มต้นการก่อสร้างที่ กม.6+665.000 ด้านขวาทาง และไปสิ้นสุดโครงการก่อสร้างที่ กม.14+432.490 โดยตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 404 ตอน ตรัง – ด้านศุลกากรหยงสตาร์ ที่ กม.2+050.000 ระยะทางยาว 7.767 กิโลเมตร มาตรฐานทางชั้น 1 ทางหลวงสายนี้แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 กม.0+000.000 - กม.6+665.050 ระยะทาง 6.665 กิโลเมตร ดำเนินการก่อสร้างโดยศูนย์สร้างทางสุราษฎร์ธานี เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อปี 2536 ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2542
ช่วงที่ 2 เริ่มต้นจาก กม.6+665.000 - กม.14+432.490 ระยะทาง 7.767 กิโลเมตร ซึ่งต่อเนื่องจากด้านตะวันตกไปทางด้านใต้ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ 28 กันยายน 2548
ช่วงที่ 3 ต่อจากเลี่ยงเมืองตรังด้านใต้ เริ่มจาก กม.14+432.490 - กม.25+000.000 ระยะทาง 10.568 กิโลเมตร ผ่านท้องที่ ต.บ้านควน , ต.นาบินหลา , ต.นาพละ อยู่ในโครงการเลี่ยงเมืองตรังด้านตะวันออกตอน 1 ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ 30 กันยายน 2548
ช่วงที่ 4 ต่อจากเลี่ยงเมืองตรังด้านตะวันออก ที่ กม.25+000.000 - กม.31+254.659 ระยะทาง 6.255 กิโลเมตร เป็นจุดสิ้นสุดโครงการ
1.เรื่องเดิม
ตามอนุมัติกรมฯ ให้สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการออกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย บ.นาขา - บ.ควนปริง ระหว่าง กม.1+691.000 - กม.8+572.000 ระยะทางยาวประมาณ 6.881 กิโลเมตร ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กำหนดเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ (4 ช่องจราจร) ก่อสร้างขยายจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทางเป็น Asphalt Concrete หนา 5 เซนติเมตร รองผิวทางเป็น Asphalt Concrete หนา 10 เซนติเมตร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทาง ด้านนอกกว้างข้างละ 2.50 เมตร ด้านในกว้างข้างละ 1.50 เมตร มีเกาะกลางแบบ Depressed Median และก่อสร้างบริเวณทางแยกผิวทางเป็น Concrete Pavement (JRCP) หนา 25 เซนติเมตร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร มีเกาะกลางแบบ Raised Median รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาจราจรบนทางหลวง เส้นทางตอนนี้อยู่ในท้องที่อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง กำหนดเวลาทำการ 600 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา วงเงินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ราคากลาง) จำนวนเงิน 399,840,127.50 บาท (สามร้อยเก้าสิบเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) กำหนดซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2563 – 14 พฤษภาคม 2563 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาผ่านช่องทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ตามประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ สท.1/29/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563
2. ผลแห่งการดำเนินการที่เกิดขึ้นแล้ว
2.1 ผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรากฏดังนี้
-ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 21 ราย และดาวน์โหลดเอกสารจำนวน 21 ราย
-ผู้ยืนข้อเสนอและเสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัยการโยธา
2.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร
หลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ปรากฏว่า ไม่มีผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และคณะกรรมการฯ ไม่มีรายใดมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้แต่อย่างใดตามเอกสารส่วนที่ 1 และได้ตรวจสอบในส่วนของหลักประกันการเสนอราคา ตามเอกสารส่วนที่ 2 ถูกต้องตามประกาศประกวดราคาฯ ทุกราย จึงเห็นควรให้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิ์เสนอราคาทั้ง 2 ราย โดยใช้หลักเกณฑ์ราคาต่ำสุดและพิจารณาจากราคารวม ปรากฏผลการเสนอราคา ดังนี้
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัยการโยธา เสนอราคาเป็นเงิน 399,650,000.00 บาท
2.บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 399,730,000.00 บาท
2.3 ผลการประกวดราคาจ้างฯ ปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัยการโยธา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 399,650,000.00 บาท ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลาง (399,840,127.50 – 399,650,000.00) = 190,127.50 บาท หรือ 0.05%
2.4 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการตามระเบียบของทางราชการและตามมาตรการแนวทางมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว48 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557 จึงได้มีหนังสือที่ คค 06113.4/533 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 แจ้งให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัยการโยธา ปรับลดราคาค่าก่อสร้างลงอีก และได้มีหนังสือที่ คค 06113.4/560 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เร่งรัดให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัยการโยธา จัดส่งเอกสารยืนยันการเสนอราคา
2.5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัยการโยธา ได้มีหนังสือที่ ฉธ.105/2563 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ปรับลดราคาก่อสร้างคงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น 398,547,000.00 บาท (สามร้อยเก้าสิบแปดล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งราคาค่างานที่เสนอมานี้เป็นราคาต่ำสุดแล้ว ไม่สามารถลดลงได้อีกสามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการที่กำหนดได้
2.6 กรมทางหลวง ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค 06002/3800 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เสนอสำนักงบประมาณขอให้พิจารณาความเหมาะสมของราคากลาง งานจ้างเหมาทำการก่อสร้าง สาย บ.นาขา - บ.ควนปริง จ.ตรัง ในวงเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 399,840,127.50 บาท
2.7 สำนักงบประมาณ ได้มีหนังสือที่ ด่วนที่สุด ที่ นร 0720/12648 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างรายการดังกล่าว ในวงเงิน 391,898,500.00 บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 80,000,000.00 บาท ส่วนที่เหลือ จำนวน 311,898,500.00 บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - พ.ศ.2565 ต่อไป
2.8 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค 06113.4/683 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ขอให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัยการโยธา พิจารณาปรับลดราคาค่างานภายในวงเงินตามหนังสือของสำนักงบประมาณ และห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัยการโยธา ได้มีหนังสือที่ ฉธ.พิเศษ.011/2563 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ปรับลดราคาค่าก่อสร้างคงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น 391,898,500.00 บาท (สามร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
2.9 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร่วมกันพิจารณาราคาที่ห้างฯเสนอแล้ว จึงเห็นสมควรรับราคาของห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัยการโยธา ไว้ทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย บ.นาขา - บ.ควนปริง ในราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 391,898,500.00 บาท (สามร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ลดราคาที่เสนอ (398,547,000.00 – 391,898,500.00) = 6,648,500.00 บาท หรือ 1.67%
- ต่ำกว่าราคากลาง (399,840,127.50 – 391,898,500.00) = 7,941,627.50 บาท หรือ 1.99%
- ต่ำกว่างบประมาณ (400,000,000.00 – 391,898,500.00) = 8,101,500.00 บาท หรือ 2.03%
3. เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
สำนักก่อสร้างทางที่ 1 พิจารณาแล้วเห็นชอบตามมติคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งราคาค่างานที่รับไว้เป็นราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 391,898,500.00 บาท ต่ำกว่าราคากลาง (399,840,127.50 – 391,898,500.00) = 7,941,627.50 บาท หรือ 1.99% และเมื่อพิจารณาราคาต่อหน่วยแล้ว เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงเห็นสมควรรับราคาของห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัยการโยธา ไว้ทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย บ.นาขา - บ.ควนปริง ในราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 391,898,500.00 บาท (สามร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งวงเงินค่าก่อสร้างดังกล่าว อยู่ภายในวงเงินงบประมาณของสำนักงบประมาณ
4. เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และโปรด
4.1 นำเสนอกระทรวงฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัยการโยธา ไว้ทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 419 สาย บ.นาขา - บ.ควนปริง ในราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 391,898,500.00 บาท (สามร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาทำการ 600 วัน
4.2 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังต่อไปนี้
4.2.1 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17 ประธานกรรมการ
4.2.2 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง กรรมการ
4.2.3 นายภูเมธ ปุณทะมุณี วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักสำรวจและออกแบบ กรรมการ
4.2.4 นายประภิต สิทธิ์คณารักษ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักมาตรฐานและประเมินผล กรรมการ
4.2.5 นายวีระสิทธิ์ ศรีสมัย วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรรมการ
4.2.6 นายช่างโครงการฯ สาย บ.นาขา - บ.ควนปริง (ผู้ควบคุมงาน) กรรมการ
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400