ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 404 สาย ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก

โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง อ.ย่านตาขาว - อ.ปะเหลียน - อ.ทุ่งหว้า - อ.ละงู เป็นเส้นทางคมนาคมที่ใช้ในการเดินทางระหว่างจังหวัดตรังและจังหวัดสตูล โดยมี ทางหลวงหมายเลข 404 และทางหลวงหมายเลข 416 เป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร เลียบชายฝั่งทะเลอันดามัน และทางหลวงดังกล่าว ได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงภาคใต้ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรเพิ่มสูงขึ้นหากได้รับการก่อสร้างขยายเป็น 4 ช่องจราจร จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนเป็นผลดีขึ้นในด้านส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุน สนับสนุนการท่องเที่ยว และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400