ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 41 สาย บ.ไม้เสียบ-พัทลุง (เป็นตอน)

โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 41 สาย บ.ไม้เสียบ – พัทลุง (เป็นตอนๆ) จุดเริ่มต้นที่ กม.349+526.000 - กม.381+963.000 รวมระยะทางยาว 32.437 กิโลเมตร อยู่ในท้องที่ ต.เกาะขันธ์ อ.ซะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลักษณะของถนนเดิมเป็นถนน 4 ช่องจราจร ช่องจราจรกว้าง 3.500 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.50 เมตร ถนนเดิมผิวทางชำรุดเสียหายมากเนื่องจากขาดงบประมาณในการบำรุงรักษาตามกำหนดระยะเวลาของแผนงาน

รูปแบบการบูรณะทางหลวงหมายเลข 4 1 สาย บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ) ก่อสร้างตามมาตรฐาน
ทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ในทางหลักทำการขูดไสผิวทางเดิมออกทั้งหมด ทำการขุดรื้อชั้นพื้นทางเดิมที่ชำรุดเสียหายออกและก่อสร้างแทนที่ด้วยวัสดุใหม่ ปรับ Crown Slope ตามแบบก่อสร้าง ก่อสร้างงานชั้น Pavement Recycling หนา 20 Cm. ก่อสร้างชั้นพื้นทางเป็น Asphaltic Concrete Base Course หนา10 Cm. และปูชั้นผิวทาง Asphalt Concrete Wearing Course หนา 5.00 Cm. เกาะกลางแบ่งช่องจราจรเป็นแบบ Depressed Median ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.5

ประโยชน์ที่ได้รับจากการก่อสร้างทางสายนี้ เป็นการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคทำให้
การเดินทางรวดเร็วสะดวกและปลอดภัยรองรับปริมาณยานยนต์และผู้ใช้ทางที่เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเป็นเส้นทางสายหลักในการเดินทางลงสู่ภาคใต้ รองรับการขนส่งทั้งในภูมิภาคและการขนส่งผลผลิตและ
สินค้าสู่ภูมิภาคอื่น รองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของภูมิภาค เป็นการยกระดับในการให้บริการ และพร้อมรองรับการรวมกลุ่มของประชาคมอาเชี่ยน ( AEC.)
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400