ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 41 สาย อ.ร่อนพิบูลย์ - บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ)

ทางหลวงหมายเลข 41 เป็นทางหลวงสายหลักในการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคใต้ เชื่อมโยงระหว่างภาคใต้ตอนบน และภาคใต้ตอนล่าง รวมถึงภาคอื่นๆ ของประเทศ และยังเป็นเครือข่ายทางหลวงสายเอเชีย (AH2) จากสี่แยกปฐมพร จ.ชุมพร ถึงสี่แยกเอเชีย จ.พัทลุง มีจุดเริ่มต้นโครงการฯ ที่ กม. 315+237.000 บริเวณ สามแยกสวนผัก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช และจุดสิ้นสุดโครงการฯ ที่ กม. 349+525.000 บริเวณ บ.ไม้เสียบ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เนื่องจากเป็นเส้นทางสายหลัก ทำให้ปัจจุบันมีปริมาณจราจรสูงเท่ากับ 15,522 คัน/วัน และมีปริมาณรถบรรทุกเท่ากับ 25.36 % ที่จุดสำรวจ กม. 329+486.000 (ปี 2561) ส่งผลทำให้สภาพผิวทางเดิมมีความชำรุดเสียหาย และบางช่วงมีความเสียหายถึงชั้นโครงสร้างทาง จึงมีความจำเป็น ต้องทำการบูรณะให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เพื่อยกระดับการให้บริการของทางหลวงสายหลัก และเพิ่มประสิทธิภาพในการจราจร ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400