ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 3

กรมทางหลวงได้จัดทำแผนพัฒนาทางหลวง โดยได้กำหนดตามทิศทางของการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ละฉบับตามลำดับ การดำเนินงานจะครอบคลุมถึงโครงการใหม่ ซึ่งเป็นงบลงทุนก่อสร้างและบูรณะทางหลวงทั่วประเทศ เพื่อให้โครงข่ายทางหลวงสมบูรณ์และโครงการเป็น ไปตามแผนงาน กรมทางหลวงจึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบไปด้วย บริษัท เทสโก้ จำกัด และ บริษัทซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินการสำรวจและออกแบบ โดยรายละเอียดของโครงการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข 1021 สาย ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 3 เป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายโครงการที่กรมทางหลวงได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาทางหลวง เนื่องจากเส้นทางเดิมสายนี้เป็นทางหลวงที่มี แนวเส้นทางพาดผ่านสภาพภูมิประเทศที่เป็นแนวเขาสลับกัน มีเส้นทางที่คดเคี้ยวไปมาทำให้การเดินทางไม่สะดวก และมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย การพัฒนาเส้นทางดังกล่าวจะช่วยให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น
ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 ที่ อ.เชียงของ (ห้วยทราย - เชียงของ ) หรือ โครงการ ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงตามแนวเศรษฐกิจ เหนือ - ใต้ (The GMS. North - South Economic Corridor Bridge) จึงได้กำหนดเป็นส่วนหนึ่งของเชื่อมโยงทางหลวงเพื่อเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สายเศรษฐกิจรองรับเส้นทาง R3A ที่จะเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งระหว่าง สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทย
กรมทางหลวงได้รับงบประมาณปี 2563 เพื่อดำเนินการก่อสร้างเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินทางหลวงหมายเลข 1021 สาย ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 2 ระหว่าง กม.63+000.000 - กม.100+019.000 ส่วนบริเวณโครงการฯ ตอน 3 จะอยู่ระหว่าง กม.86+000.000 - กม.100+019.000 หมู่บ้านสะแล่ง ตำบลภูซาง ถึง อำเภอเวียงเทิง สภาพก่อนก่อสร้างเป็นทางขนาด 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่อง จราจร โดยมีรูปแบบการพัฒนา โดยใช้รูปแบบทางหลวงเป็น 4 แบ่งทิศทางโดยใช้เกาะกลางยก กว้าง 4.20 เมตร รูปแบบช่องจราจรกว้างช่องละ 3.45 เมตร ข้างละ 2 ช่อง และ กว่าง 2.95 เมตร ข้างละ 1 ช่อง และรูปแบบทางเท้ากว้างข้างละ 3.45 เมตรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณการจราจรที่คับคั่งและติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน
การดำเนินการก่อสร้างช่วงแรกนี้ เป็นกิจกรรมการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง ระหว่างกม.63+000.000 - กม.100+019.000 ก่อสร้างมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) โดยการบูรณะปรับปรุงแนวทางเดิมเพิ่มมาตรฐานเป็นทางขนาด 4 ช่องจราจรและก่อสร้างทางแนวใหม่เพื่อรองรับปริมาณการจราจรทั้งปัจจุบันและในอนาคตที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
และต่อมาปี 2563 กรมทางหลวงได้รับงบประมาณเพิ่อดำเนินการก่อสร้างในส่วนช่วงที่เหลือเป็น โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน1,ตอน2, ตอน3 ระหว่าง กม.63+000.000 - กม.100+019.000โดยแบ่งการก่อสร้างเป็น 3 ตอน ดังนี้.
- โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 1 ระหว่าง กม.59+200.000 -กม.60+700.000 ,กม.62+500.000 -กม.70+200.000,กม.72+200.000 - กม.75+000.000ระยะทางยาวประมาณ 12.000 กิโลเมตร ก่อสร้างมาตรฐาน ทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) โดยการก่อสร้างทางแนวใหม่ตลอดโครงการฯไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 1021 ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 2 ที่ กม.75+000.000 - 86+000.000
- โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 2 ระหว่าง กม.75+000.000 ถึง กม.86+000.000 ระยะทางยาวประมาณ 11.000 กิโลเมตร ก่อสร้างมาตรฐาน ทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) โดยการก่อสร้างทางแนวใหม่ตลอดโครงการฯไปบรรจบทางหลวง หมายเลข 1021 ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 3 ที่ กม.86+000.000 -100+019.000
- โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 3 ระหว่าง กม.86+000.000 ถึง กม.100+019.000 ระยะทางยาวประมาณ 14.019 กิโลเมตร ก่อสร้างมาตรฐานทางชั้น พิเศษ 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) โดยการก่อสร้างทางแนวใหม่ตลอดโครงการฯ ไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 1020 เชียงราย เขต อำเภอเทิง - อ.เชียงของ มุ่งสู่สะพาน มิตรภาพแห่งที่ 4 อ.เชียงของ เส้นทางยุทธศาสตร์ สายเศรษฐกิจเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศ
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400