ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 2

กรมทางหลวงได้จัดทำแผนพัฒนาทางหลวง โดยได้กำหนดตามทิศทางของการพัฒนาระบบคมนาคม และขนส่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ละฉบับตามลำดับ การดำเนินงานจะครอบคลุมถึงโครงการใหม่ ซึ่งเป็นงบลงทุนก่อสร้างและบูรณะทางหลวงทั่วประเทศ เพื่อให้โครงข่ายทางหลวงสมบูรณ์และโครงการเป็นไปตามแผนงาน กรมทางหลวงจึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบไปด้วย บริษัท เทสโก้ จำกัด และ บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินการสำรวจและออกแบบ โดยรายละเอียดของโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 3 เป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายโครงการที่กรมทางหลวงได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาทางหลวง เนื่องจากเส้นทางเดิมสายนี้เป็นทางหลวงที่มี
แนวเส้นทางพาดผ่านสภาพภูมิประเทศที่เป็นแนวเขาสลับกัน มีเส้นทางที่คดเคี้ยวไปมาทำให้การเดินทางไม่สะดวกและมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย การพัฒนาเส้นทางดังกล่าวจะช่วยให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น
กรมทางหลวงได้รับงบประมาณปี 2563 เพื่อดำเนินการก่อสร้างเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินทางหลวงหมายเลข 1021 สาย ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง (3 ตอน) ระหว่าง กม.59+200.000 - กม.100+019.000 ส่วนบริเวณโครงการฯ ตอน 2 จะอยู่ระหว่าง กม.75+000.000 ถึง 86+000.000 หมู่บ้านแซ่แห้ง อำเภอเชียงคำ ถึง อำเภอภูซาง สภาพก่อนก่อสร้างเป็นทางขนาด 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่อง จราจร โดยมีรูปแบบการ
พัฒนา โดยใช้รูปแบบทางหลวงเป็น 4 แบ่งทิศทางโดยใช้เกาะกลางยก กว้าง 4.20 เมตร รูปแบบช่องจราจรกว้าง ช่องละ 3.25 เมตร ข้างละ 2 ช่อง และ กว้าง 2.95 เมตร ข้างละ 1 ช่อง รวมมีรูปแบบทางเท้า กว้างข้างละ 3.45 เมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณการจราจรที่คับคั่ง และติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน
การดำเนินการก่อสร้างช่วงแรกนี้ เป็นกิจกรรมการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง ทางหลวงหมายเลข 1020 ก่อสร้างมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) โดยการบูรณะปรับปรุงแนวทางเดิมเพิ่มมาตรฐานเป็นสายทาง ขนาด 4 ช่องจราจร และ ทางหลวงหมายเลข 1421 เป็นการก่อสร้างทางแนวทางใหม่ ขนาด 4 ช่องจราจร เพื่อรองรับปริมาณการจราจรทั้งปัจจุบันและในอนาคตที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
และต่อมาปี 2563 กรมทางหลวงได้รับงบประมาณเพิ่อดำเนินการก่อสร้างในส่วนช่วงที่เหลือเป็น
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน1, ตอน2, ตอน3 ระหว่าง กม.59+200.000 - กม.100+019.000 โดยแบ่งการก่อสร้างทาง เป็น 3 ตอน ดังนี้.
- โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 1 ระหว่าง กม.59+200.000 - กม.60+700.000 , กม.62+500.000 - กม.70+200.000, กม.72+200.000 - กม.75+000.000 ระยะทางยาวประมาณ 12.000 กิโลเมตร ก่อสร้างมาตรฐาน ทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) โดยการก่อสร้างทางแนวเดิมตลอดโครงการฯไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 1021 ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 2 ที่ กม.75+000.000
- โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 2 ระหว่าง กม.75+000.000 ถึง กม.86+000.000 ระยะทางยาวประมาณ 11.000 กิโลเมตร ก่อสร้างมาตรฐาน ทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) โดยการก่อสร้างทางแนวเดิมตลอดโครงการฯไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 1021 ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 3 ที่ กม.86+000.000 -100+019.000
- โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 3 ระหว่าง กม.86+000.000 ถึง กม.100+019.000 ระยะทางยาวประมาณ 14.019 กิโลเมตร ก่อสร้างมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) โดยการก่อสร้างทางแนวเดิมตลอดโครงการฯ ไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 1020 สาย เชียงราย - อ.เชียงของ ที่ กม.63+789 เขต อำเภอเทิง - อ.เชียงของ มุ่งสู่สะพานมิตรภาพ

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400