ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.คีรีมาศ

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สายกำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.คีรีมาศ เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทและแผนดำเนินการของกรมทางหลวง โดยเส้นทางตอนนี้อยู่ในท้องที่อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงมาตรฐานสูง รองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดสุโขทัยและพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทางสู่มรดกโลก อุทยานประวัติสาตร์กำแพงเพชร อุทยานประวัติสาตร์สุโขทัย และอุทยานประวัติศาตร์ศรีสัชนาลัย ซึ่งในปัจจุบันมีปริมาณการจราจรที่สูงจะช่วยทำให้ละต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคให้ดีขึ้น
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400