ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2208 สาย บ.โคกขมิ้น - บ.ระกา

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2208 สาย บ.โคกขมิ้น - บ.ระกา เป็นเส้นทางสาย เชื่อมโยงมาจังหวัดสุรินทร์ - จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกรมทางหลวงมีแผนพัฒนาทางหลวง คือเริ่มต้นจากการก่อสร้างทางลาดยางบนเส้นทางสายหลักที่เชื่อมระหว่างภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้เดินทางติดต่อไปมาหากันระหว่างภูมิภาคต่างๆ ของประเทศเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถเดินทางภายในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง เมื่อเส้นทางสายหลักได้รับการพัฒนาเชื่อมโยงกันตลอดแล้ว แนวทางการพัฒนาได้พัฒนาเส้นทางสายรองที่เชื่อมจากทางสายหลักเข้าสู่จังหวัดและเข้าสู่อำเภออาจกล่าวได้ว่าปัจจุบันแนวทางนโยบายดังกล่าวได้รับการพัฒนาระบบทางหลวง บรรลุตามวัตถุประสงค์เกือบครบถ้วนแล้ว
ปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 2208 ดังกล่าวมีสภาพผิวทางเป็น 4 ช่องจราจรเป็นช่วงๆ จากจังหวัดบุรีรัมย์สภาพผิวทางเป็น 4 ช่องจราจร และหลังจากนั้นเป็นทางแคบ 2 ช่องจราจร ผิวทางกว้าง 7.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง ปริมาณการจราจร 13,000 คัน/วัน มีอายุการใช้งานเกิน 30 ปี มีปัญหาเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง อีกทั้งเกิดความล่าช้าจากรถบรรทุกหนักกีดขวางทางจราจร ทำให้เกิดปัญหาการขนส่งทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมดังนั้น เพื่อให้การเดินทางและการขนส่งสินค้ามีความคล่องตัวมากขึ้น เพื่อเป็นการลดต้นทุนนั้น การขนส่งจึงมีความจำเป็นต้องทำการขยายเส้นทางให้เป็น 4 ช่องจราจร ตลอดเส้นทางรวมทั้งเพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตหลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กรมทางหลวงจึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบทางหลวง จึงมีความประสงค์จะพัฒนาระบบทางหลวงในเส้นทางสายทางหลวงหมายเลข 2208 จึงดำเนินการออกแบบประกาศขายแบบ และประกาศเรียกประกวดราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2208 สาย บ.โคกขมิ้น - บ.ระกา ระหว่าง กม.28+000.000 - 42+016.000 ระยะทางยาว 14.016 กิโลเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศเลขที่ สท.1/16/2563 ตามประกาศเลขที่ สท. 1/16/2563 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ปรากฎว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องเล็กสถาปัตย์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ต่อรองราคาแล้วเหลือค่าก่อสร้างเป็นเงิน 443,654,700.00 บาท
เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นเส้นทางที่สำคัญต่อเศรษฐกิจการค้า และการลงทุนเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่สัญจร ไป - มา ได้รับความสะดวก และลดอุบัติเหตุทางถนน
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400