ประวัติโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลย 225 เป็นทางหลวงที่เชื่อมจังหวัด นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ซึ่งเป็นเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและภูมิภาค และยังเป็นเส้นทางที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางด้านการเกษตรและตอบสนองนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล จึงจำเป็นต้องทำการก่อสร้างขยายทางเดิม 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร เพื่อรองรับปริมาณจราจรที่สูงขึ้น และอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยต่อการเดินทางเพื่อเป็นการรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงระบบบริการด้านการขนส่งคมนาคม โดยทำการขยายช่องจราจรเต็มรูปแบบ เพื่อให้ผู้ใช้ทางสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400