ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3056 สาย ต.บ้านหว้า - อ.ภาชี ตอน 2

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3056 สาย ต.บ้านหว้า - อ.ภาชี ตอน 2กม.15+132.067 - กม.22+882.067 ระยะทาง 7.750 กิโลเมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินที่สำคัญที่กระจายโครงข่ายการคมนาคมสู่ภาคกลาง ในปัจจุบันช่วง 15+132.067 - กม.22+882.067 ผิวจราจรเป็น 2 ช่องจราจร ในโครงการฯ ภูมิประเทศสองข้างทางเป็นทุ่งนามีชุมชนเบาบาง มีปัญหาด้านการคมนาคมเนื่องจากในปัจจุบันช่วงสายทางดังกล่าวเป็นทางหลวง 2 ช่องจราจร ในขณะที่ช่วงสายทางก่อนนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างขยายเป็น 4 ช่องจราจรเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อป้องกันการจราจรติดขัดเนื่องจากปัญหาคอขวด จึงมีความจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างขยายช่องทางจราจรให้สอดคล้องกัน สภาพทางเดิม มาตรฐานทางชั้น 4 (7.00/9.00) 2 ช่องจราจร ชนิดผิวทาง Asphalt Concrete ความกว้าง 7.00 เมตร ชนิดไหล่ทาง Asphalt Concrete ด้านซ้ายและขวาทางกว้าง 1.00 เมตร เขตทางด้านซ้ายและขวาทางกว้าง 15.00 เมตร ก่อสร้างหรือบูรณะครั้งสุดท้ายเมื่อ พ.ศ.2559 อายุบริการ 1 ปี
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400