ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3056 สาย ต.บ้านหว้า - อ.ภาชี ตอน 1

เพื่อพัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้น และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเพิ่มมาตรฐานทางเป็น 6 ช่องจราจร เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคกลางสนับสนุนโลจิสติกส์ภายในประเทศ ทางหลวงหมายเลข 3056 เป็นเส้นทางสายสำคัญในการเดินทางขนส่งสินค้าจากสถานีขนส่งทางลำน้ำอำเภอท่าเรือเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางของประเทศ ปัจจุบันมีสภาพการจราจรแออัดจากปริมาณจราจร และรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางขนส่งสินค้า สามารถแก้ไขปัญหาการจราจร และเพิ่มความจุ (Capacity) ของถนนให้สามารถรองรับกับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง จึงต้องให้การคมนาคมขนส่งมีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยกับผู้ใช้ทางมากขึ้น ให้สามารถเชื่อมต่อระบบการขนส่งทางถนนกับทางน้ำ (Muti-model tansportation) ผ่านสถานีขนส่งทางลำน้ำ อำเภอทำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุล และแข่งขันได้ กรมทางหลวงได้รับงบประมาณปี 2563 เพื่อทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข3056 สาย ต.บ้านหว้า - อ.ภาชี ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000.000 - กม.5+523.000 ระยะทางยาวประมาณ 5.523 กิโลเมตร ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กำหนดเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 6 ช่องจราจร ก่อสร้างขยายจาก 2 ช่องจราจร 6 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 3 ช่องจราจร) ผิวทางเป็น Concrete Pavement (JRCP) หนา 28 เซนติเมตร ผิวจราจรกว้างช่อง 3.50 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทาง หล่ด้านนอกกว้างข้างละ 2.50 เมตร Raised Median และแบบ Barier Median รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟกระพริบบนทางหลวง การก่อสร้างเส้นทางตอนนี้อยู่ในท้องที่อำเภออุทัย และอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีกำหนดเวลาทำการ 750 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ตามประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ สท.1/27/ 2563 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400