ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3111 สาย อ.สามโคก - อ.เสนา

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3111 สายปทุมธานี - อ.เสนา เป็นทางหลวงแผ่นดินเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ขนาด 2-6 ช่วงจราจร เริ่มต้นจากสี่แยกปทุมวิไล ต่อเนื่องทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 307 ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3035 ที่สี่แยกปทุมวิไล อำเภอเมืองปทุมธานี ผ่านทางหลวงหมายเลข 346 เข้าเขตอำเภอสามโคก ข้ามถนนกาญจนาภิเษกบริเวณทางแยกต่างระดับสามโคก เข้าเขตอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านอำเภอบางไทร สวนอุตสาหกรรมบ้านแพน เข้าเขตอำเภอเสนา สิ้นสุดทางหลวงที่สี่แยก อำเภอเสนา ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3263 และทางหลวงหมายเลข 3454 รวมระยะทางทั้งสิ้น 35.5 กิโลเมตร
ปี 2556 กรมทางหลวงโดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้รับงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3111 ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร มีจุดเริ่มต้นที่ กม.1+000 - กม.16+000 ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2558 ปัจจุบันมีประชาชนใช้เส้นทางสายนี้เพื่อการขนส่ง และการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก
ดังนั้น ตามอนุมัติกรมทางหลวง ให้สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการออกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3111 สาย อ.สามโคก - อ.เสนา ระหว่าง กม.16+406.000 - กม.25+706.000 ระยะทางยาวประมาณ 9.300 กิโลเมตร ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) กำหนดเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ (4 ช่องจราจร) ก่อสร้างขยายจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร (ไป–กลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทางเป็น Asphalt Concrete หนา 5 เซนติเมตร รองผิวทางเป็น Asphalt Concrete หนา 10 เซนติเมตร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร มีเกาะกลางแบบ Depressed Median กว้าง 9.80 เมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟกระพริบบนทางหลวง ระยะเวลาทำการ 840 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา วงเงินราคากลาง จำนวนเงิน 598,292,234.40 บาท (ห้าร้อยเก้าสิบแปดล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์) กำหนดซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 – 11 มีนาคม 2563 กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา วันที่ 12 มีนาคม 2563 โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2. บริษัท บัญชากิจ จำกัด
3. บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด

ผลการประกวดราคาจ้างเหมา ปรากฏว่า บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 598,000,000.00 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง 292,234.40 บาท หรือ 0.05%
บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มีหนังสือที่ ทล.06/212/2563 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ปรับลดราคาค่าก่อสร้างคงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น 582,762,400.00 บาท (ห้าร้อยแปดสิบสองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ได้รวมกันพิจารณาราคาที่บริษัทฯ เสนอแล้วจึงเห็นสมควรรับราคาของบริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไว้ทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3111 สาย อ.สามโคก – อ.เสนา ในราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 582,762,400.00 บาท (ห้าร้อยแปดสิบสองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ลดจากราคาที่เสนอ (597,800,000.00–582,762,400.00) = 15,037,600.00 บาท หรือ 2.52%
- ต่ำกว่าราคากลาง (598,292,234.40–582,762,400.00) = 15,529,834.40 บาท หรือ 2.60%
สำนักก่อสร้างทางที่ 1 พิจารณาแล้วเห็นชอบตามคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ซึ่งราคาค่างานที่ได้รับไว้เป็นราคาต่ำสุด และเมื่อพิจารณาต่อหน่วยแล้วเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงเห็นสมควรรับราคาของบริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ไว้ทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3111 สาย อ.สามโคก - อ.เสนา ในราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 582,762,400.00 บาท (ห้าร้อยแปดสิบสองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ต่อไป

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400