ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 สาย อ.ตะกั่วป่า - บ.บางสัก

๑. เรื่องเดิม
ตามอนุมัติกรมฯ ให้สำนักก่อสร้างทางที่ ๑ ดำเนินการออกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สาย อ.ตะกั่วป่า - บ.บางสักระหว่าง กม.๗๖๙+๓๐๐.๐๐๐ - กม.๗๗๖+๗๐๐.๐๐๐ ระยะทางยาวประมาณ ๗.๔๐๐ กิโลเมตร ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กำหนดเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ (๔ ช่องจราจร) ก่อสร้างขยาย จาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ ๒ ช่องจราจร) ผิวทางเป็น Asphalt Concrete หนา ๕ เซนติเมตร รองผิวทางเป็น Asphalt Concrete หนา ๘ เซนติเมตร ผิวจราจรกว้างช่องละ ๓.๕๐ เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทาง ด้านนอกกว้างข้างละ ๒.๕๐ เมตร มีเกาะกลางแบบ Barrier Median รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจร และไฟกระพริบบนทางหลวง เส้นทางตอนนี้อยู่ในท้องที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา กำหนดเวลาทำการ ๕๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา วงเงินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ราคากลาง) จำนวนเงิน ๓๔๙,๙๖๑,๐๘๓.๘๐ บาท (สามร้อยสี่สิบเก้าล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดสิบสามบาทแปดสิบสตางค์) กำหนดซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ตามประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ สท.๑/๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒. ผลแห่งการดำเนินการที่เกิดขึ้นแล้ว
๒.๑ ผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรากฏดังนี้
- ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒๔ ราย และดาวน์โหลดเอกสาร จำนวน ๒๔ ราย
- ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา จำนวน ๖ ราย ดังนี้.-
๑. บริษัท สหการวิศวกร จำกัด
๒. บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด
๓. บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (๑๙๙๔) จำกัด
๔. ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องเล็กสถาปัตย์
๕. บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด
๖. บริษัท เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด
๒.๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ปรากฏว่า ไม่มีผู้เสนอราคารายใด เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และคณะกรรมการฯ ไม่มีรายใดมีส่วนได้เสีย กับผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดจ้างครั้งนี้แต่อย่างใดตามเอกสารส่วนที่ ๑ และได้ตรวจสอบในส่วน ของหลักประกันการเสนอราคา ตามเอกสารส่วนที่ ๒ ถูกต้อง จำนวน ๕ ราย และไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขประกาศประกวดราคาจ้างฯ จำนวน ๑ ราย คือ บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (๑๙๙๔) จำกัด เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอนำพันธบัตรรัฐบาลมาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคา แต่เมื่อครบกำหนดในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่นำส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้กรมทางหลวงตรวจสอบความถูกต้อง คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา จำนวน ๕ ราย โดยใช้หลักเกณฑ์ราคาต่ำสุดและพิจารณาจากราคารวม ผลการเสนอราคาเรียงลำดับตามราคาต่ำสุด ดังนี้
๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องเล็กสถาปัตย์ เสนอราคาเป็นเงิน ๒๙๐,๔๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๒๙๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. บริษัท เอส ซี จี ๑๙๙๕ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๓๐๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. บริษัท สหการวิศวกร จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๓๑๓,๔๗๘,๓๔๘.๐๐ บาท
๕. บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๓๑๙,๓๕๓,๖๕๐.๐๐ บาท
๒.๓ ผลการประกวดราคาจ้างฯ ปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องเล็กสถาปัตย์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๒๙๐,๔๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลาง (๓๔๙,๙๖๑,๐๘๓.๘๐ – ๒๙๐,๔๑๖,๐๐๐.๐๐) = ๕๙,๕๔๕,๐๘๓.๘๐ บาท หรือ 20.50%
๒.๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการ ตามระเบียบของทางราชการและตามมาตรการแนวทางมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว๔๘ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงได้มีหนังสือที่ คค ๐๖๑๑๓.๔/๒๔๐ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ แจ้งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องเล็กสถาปัตย์ ปรับลดราคาค่าก่อสร้างลงอีก และได้มีหนังสือที่ คค ๐๖๑๑๓.๔/๒๘๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เร่งรัดการจัดส่งเอกสารยืนยันการเสนอราคา
๒.๕ ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องเล็กสถาปัตย์ ได้มีหนังสือที่ นล.๑๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ขอยืนยันการเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๐,๔๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งราคาค่างานที่เสนอมานี้เป็นราคาต่ำสุดแล้ว ไม่สามารถลดลงได้อีก สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการที่กำหนดได้ เนื่องจากมีความพร้อมทางด้านบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร ฐานะทางการเงินในการก่อสร้าง และแหล่งวัสดุ เช่น ดิน หิน ทราย ลูกรัง ที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยแหล่งวัสดุไม่ไกลจากบริเวณ หน้างานก่อสร้าง มีโรงผลิตแอสฟัลท์ คอนกรีตตามมาตรฐานงานที่พร้อมสนับสนุนงานก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จตามสัญญา
๒.๖ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาราคาที่บริษัทฯ เสนอแล้ว จึงมีมติเห็นสมควร รับราคาของห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องเล็กสถาปัตย์ ไว้ทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สาย อ.ตะกั่วป่า - บ.บางสัก ในราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๐,๔๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ปรากฏรายละเอียดดังนี้
- ต่ำกว่าราคากลาง (๓๔๙,๙๖๑,๐๘๓.๘๐ – ๒๙๐,๔๑๖,๐๐๐.๐๐) = ๕๙,๕๔๕,๐๘๓.๘๐ บาท หรือ ๑๗.๐๑%
- ต่ำกว่างบประมาณ (๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ – ๒๙๐,๔๑๖,๐๐๐.๐๐) = ๕๙,๕๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท หรือ ๑๗.๐๒%
- คำนวณราคากลางส่วนต่าง ๑๕% (๓๔๙,๙๖๑,๐๘๓.๘๐ – ๒๙๐,๔๑๖,๐๐๐.๐๐) = ๕๙,๕๔๕,๐๘๓.๘๐ บาท คิดเป็น ๒๐.๕๐% (ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐)
๓. เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑ สำนักก่อสร้างทางที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบของทางราชการแล้ว ราคาค่างานที่รับไว้เป็นราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๐,๔๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลางโดยคำนวณราคากลางส่วนต่าง ๑๕% (๓๔๙,๙๖๑,๐๘๓.๘๐ – ๒๙๐,๔๑๖,๐๐๐.๐๐) = ๕๙,๕๔๕,๐๘๓.๘๐ บาท คิดเป็น ๒๐.๕๐% และเมื่อพิจารณาราคาต่อหน่วยแล้ว เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงเห็นสมควรรับราคาของห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องเล็กสถาปัตย์ ไว้ดำเนินการ
๓.๒ สำหรับงบประมาณดำเนินการก่อสร้างทางสายนี้ ได้รับงบประมาณตลอดสายทาง จำนวน ๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้รับงบประมาณเป็นเงิน ๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ส่วนที่เหลือจะผูกพันงบประมาณปีต่อ ๆ ไปจนครบจำนวน
๔. เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และโปรด
๔.๑ เสนอสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาความเหมาะสมราคาของห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องเล็กสถาปัตย์ ตามข้อ ๓.๑
๔.๒ เมื่อสำนักงบประมาณเห็นชอบราคาแล้ว โปรดนำเสนอกระทรวงฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องเล็กสถาปัตย์ จำกัด ทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔ สาย อ.ตะกั่วป่า - บ.บางสัก ในราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๐,๔๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ไว้ดำเนินการต่อไป
๔.๓ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังต่อไปนี้
๔.๓.๑ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ประธานกรรมการ
๔.๓.๒ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงา กรรมการ
๔.๓.๓ นายกฤตย์ คมขำ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักสำรวจและออกแบบ กรรมการ
๔.๓.๔ นายจตุรงค์ เสาวภาคย์ไพบูลย์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
สำนักมาตรฐานและประเมินผล กรรมการ
๔.๓.๕ นายพรชัย อดุลยธรรม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
สำนักก่อสร้างทางที่ ๑ กรรมการ
๔.๓.๖ นายช่างโครงการฯ สาย อ.ตะกั่วป่า - บ.บางสัก (ผู้ควบคุมงาน) กรรมการ
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400