ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1001 สายเชียงใหม่ - บ.โป่ง

เพื่อเป็นการเสริมโครงข่ายทางหลวงให้สมบูรณ์ รองรับปริมาณการจราจรที่สูงขึ้นอย่างมากและมีอัตราการเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง เป็นการยกระดับการให้บริการ ลดการเกิดอุบัติเหตุ และแก้ไขปัญหาทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ในตัวเมืองอําเภอแม่ริม รวมทั้งเป็นการทดแทนการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่ริม โดยทําการก่อสร้างขยายทางเป็น ๔ ช่องจราจร เพื่อให้มีความสะดวกและปลอดภัยกับผู้ใช้ทางมากขึ้น สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ของประเทศ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยมีเป้าหมายการควบคุมระดับการให้บริการ (Serviceability) ความปลอดภัย (Safety) และเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทาง (Mobility) ซึ่งเป็นเป้าหมายบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กรมทางหลวงได้รับงบประมาณปี ๒๕๒๓ เพื่อทําการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๐๐๑ สายเชียงใหม่ - บ.โป่ง กม.๑๓+๗๐๐.๐๐๐ - กม.๒๘+๒o๐.๐๐๐ ระยะทางยาวประมาณ ๑๔.๕๐๐ กิโลเมตร ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กําหนดเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ(๔ ช่องจราจร) ก่อสร้างขยายจาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ ๒ ช่องจราจร) ผิวทางเป็น Concrete Pavement (JRCP) หนา ๒๕ เซนติเมตร ผิวจราจรกว้างช่องละ ๓.๕๐ เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทาง ด้านนอกกว้างข้างละ ๒.๕๐ เมตร ด้านในกว้างข้างละ ๑.๕๐ เมตร มีเกาะกลางแบบ Depressed Median กว้าง ๕.๕๐ เมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟกระพริบบนทางหลวง
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400