ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4051 สาย สตูล - ท่าเรือเจ๊ะบีลัง

ทางหลวงหมายเลข 4051 เดิมมีชื่อตอนว่า ตอน สตูล - เจ๊ะบีลัง มีความยาว 13.254 กิโลเมตร ระหว่างกม.0+000 - กม.13+254 เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงสงขลา และเมื่อ พ.ศ. 2522 แขวงทางหลวงสงขลาได้ส่งมอบสายทางดังกล่าวให้แขวงทางหลวงสตูลรับไว้ดูแลบำรุงรักษา
พ.ศ.2516 ได้ทำการจ้างเหมาบูรณะลาดยางตลอดทั้งสาย
วันที่ 17 สิงหาคม 2525 แขวงทางหลวงสตูลได้โอนมอบทางหลวงหมายเลข 4051 ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+596 ให้เทศบาลเมืองสตูลรับไว้ดูแลบำรุงรักษา
วันที่ 8 ตุลาคม 2545 แขวงทางหลวงสตูลได้โอนมอบทางหลวงหมายเลข 4051 ระหว่าง กม.11+900 - กม.13+254 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเจ๊ะบีลังรับไว้ดูแลบำรุงรักษา
วันที่ 17 สิงหาคม 2552 เทศบาลเมืองสตูลได้โอนมอบทางหลวงหมายเลข 4051 ระหว่าง กม.0+000 -กม.0+596 มาอยู่ในความควบคุมของแขวงทางหลวงสตูลอีกครั้ง
พ.ศ.2553 ทางหลวงหมายเลข 4051 ระวห่าง 0+000 - 3+400 เป็นส่วนหนึ่งในโครงการก่อสร้างทางสายทาง เลี่ยงเมืองสตูล ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ควนเนียง) - สตูล (ท่าเรือเกาะนก) โดยวันที่ 29 กันยายน 2560 ได้ส่งมอบเส้นทางแล้วเสร็จให้แขวงทางหลวงสตูล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
- ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+730 ปรับปรุงขยายเป็นทาง 4 ช่องจราจร เมื่อก่อสร้างเสร็จได้ไปอยู่ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 421 ตอน กาเน๊ะ - สตูล โดยเปลี่ยน กม. เป็นระหว่าง กม.7+878 - กม.10+517
- ระหว่าง กม.2+730 - กม.3+400 ขยายเป็นทาง 4 ช่องจราจร และได้ปรับเปลี่ยน กม. และชื่อตอนใหม่ โดยเปลี่ยนชื่อตอน เป็น ตอน นาลาน - เจ๊ะบีลัง ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+670
ปัจจุบัน ทางหลวงหมายเลข 4051 ได้ตั้งชื่อสายทางใหม่และปรับระยะทางใหม่ เป็นทางหลวงหมายเลข 4051 ตอน สตูล - เจ๊ะบีลัง ระหว่าง กม.2+730 - กม.11+900 รวมระยะทาง 11.304 กิโลเมตร ได้ปรับเป็น ทางหลวง หมายเลข 4051 ตอน นาลาน - เจ๊ะบีลัง ระหว่าง กม.0+000 - กม.9+170 รวมระยะทาง 9.170 กิโลเมตร โดย
- ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+670 เป็นทาง 4 ช่องจราจรผิวจราจรกว้างข้างละ 7 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 2.50 เมตร เกาะกลางกว้าง 4.20 เมตร เขตทางกว้าง 30 เมตร
- ระหว่าง กม.0+670 - กม.9+170 เป็นทาง 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร เขตทางกว้าง 30 เมตร
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400