ประวัติโครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก๊ต - บ.ห้วยน้ำอุ่น

ทางหลวงหมายเลข 101 จุดเริ่มต้นจากถนนพหลโยธินที่ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ผ่านเข้าสู่ จ.สุโขทัย จ.อุตรดิตถ์ เข้าสู่ จ.แพร่ ที่ อ.เด่นชัย ผ่านที่ อ.สูงเม่น ผ่านทางเลี่ยงเมืองแพร่ เข้าสู่ อ.ร้องกวาง สิ้นสุดที่ด่านผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน รวมระยะทางประมาณ 488.486 กิโลเมตร ลักษณะทางกายภาพเดิมเป็นถนน 2 ช่องจราจร ไป - กลับ ความกว้าง 6.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง 1.75 เมตร ผิวทางเป็น Asphalt concrete

จากปริมาณการจราจรที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกรมทางหลวงได้รับงบประมาณปี 2562 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่น ดินกิจกรรมเร่งรัดทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก๊ต - บ.ห้วยน้ำอุ่น ผิวทาง Asphalt concrete 2 ชั้น หนาชั้นละ 5 ซม. ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทางด้านนอกกว้างข้างละ 2.50 เมตร และมีเกาะกลางแบบ Raised Median กว้าง 4.20 เมตร (เกาะยก) และ เกาะกลาง Barrie Concrete (เกาะคอนกรีต) รวมงานติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง

เมื่อโครงการ สายนี้แล้วเสร็จจะเป็นสายทางที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาคเหนือ การอำนวยผลประโยชน์สำหรับการขนส่งพืช ผลทางการเกษตร และรองรับการขยายเส้นทางของหลวงที่เชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้านพัฒนาด้านเศรษฐกิจชายแดน รวมทั้งเป็นการส่ง เสริมการก่อสร้างทางให้เป็น 4 ช่องจราจรทั่งประเทศ เพื่อให้สามารถรับความเจริญในอนาคต
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400