ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างสายพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2

ชุมชนสองข้างทางได้มีการขยายตัว มีอาคารขนาดใหญ่ สถานที่ราชการ บริษัท ห้างร้านเอกชน จำนวนมาก ทำให้ระบบระบายน้ำที่ออกแบบไว้เดิม ไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำที่มีในปัจจุบันได้ การบริหารจัดการน้ำของถนนวิภาวดีรังสิต เป็นระบบปิดต้องใช้สถานีสูบน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ผลักดันน้ำออกจาถนนเข้าสู่ระบบจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร เพื่อไหลออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและอ่าวไทยต่อไป เมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง หรือมีปริมาณน้ำฝนสูงกว่าปกติ เช่น มากกว่า 100 มิลลิเมตรขึ้นไป จะทำให้เกิดน้ำท่วมขังฉับพลัน และมีผลกระทบต่อการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิต เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำสองข้างทาง จัดทำระบบระบายน้ำให้สามารถไหลสู่สถานีสูบน้ำโดยรวดเร็ว มีการติดตั้งปั๊มน้ำเพิ่มการดันท่อลอดจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก เป็นที่ตั้งสถานีสูบน้ำ, การลอกท่อดูดเลน ปรับระดับผิวจราจรที่เป็นแอ่งและมีน้ำท่วมขังให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย โดยการปรับปรุงทางเท้า ศาลาทางหลวงและทางจักรยานและภูมิทัศน์สองข้างทาง ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสองข้างทาง มีการปรับปรุงท่อรวมน้ำเสียเพื่อนำไปบำบัด
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400