ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างสายพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1

ทางหลวงหมายเลข 31 ถนนวิภาวดีรังสิต เป็นเส้นทางสำคัญในการเดินทางไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง รวมทั้งเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางจากตัวเมืองกรุงเทพชั้นในไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มักประสบปัญหาน้ำท่วมขังจากปริมาณน้ำฝนจนประชาชนไม่สามารถสัญจรบนเส้นทางดังกล่าวได้เป็นประจำก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบนทางหลวง เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยเป็นการเพิ่มศักยภาพความมั่นคงในด้านโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางถนน บริเวณศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันอย่างยั่งยืนของประเทศ กรมทางหลวงได้รับงบประมาณปี 2562 เพื่อทำการก่อสร้างพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 ช่วง กม.5+500.000 – 10+700.000 (ทางหลวงหมายเลข31) จำนน 1 แห่ง โดยก่อสร้าง Retaining Wall Type P.C. Sheet Pile (LT. & RT.), ก่อสร้างคานค้ำยัน (Bracing Beam) เทคอนกรีตดาดท้องคูน้ำ ด้วย Concrete Lining, งานดันท่อลอด Steel Pipe Jacking, งานทำความสะอาดท่อระบายน้ำเดิม, งานปรับปรุงผิวทางเดิมบนทางคู่ขนาน (LT. & RT.), ด้วยผิวทาง Concrete Pavement (JRCP) หนา 23 เซนติเมตร, งานปรับระดับ Asphalt Leveling และงานปรับปรุงผิวทางด้วย Modified Asphalt Concrete หนา 5 เซนติเมตร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ตามมาตรฐานชั้นพิเศษ (10 ช่องจราจร) โดยใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400