ประวัติโครงการก่อสร้าง

สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2

ทางหลวงหมายเลข 3902 ช่วง กม.73+800.000 - กม.86+559.873 (RT.) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)โดยกรมทางหลวงได้ทำการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ เนื่องจากปัจจุบันเมืองมีการเจริญเติบโตและขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 หรือ ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เริ่มมีปัญหาการจราจรติดขัด กรมทางหลวงจึงได้ทำการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความสำคัญในการเดินทาง และการขนส่งสินค้าจากพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (EEC) ไปสู่พื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคกลาง ให้มีความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย โดยปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 3902 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) มีปริมาณจราจรค่อนข้างหนาแน่น และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาด้านจราจร และอุบัติเหตุ โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน และวันหยุดเทศกาลต่างๆ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาขยายเส้นทางคมนาคมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพโครงข่ายทางหลวงให้สมบูรณ์ และสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400