ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3901 สายทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทางตอนที่ 2

กรมทางหลวงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคมนาคมขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน และรองรับการพัฒนาเครือข่ายการขนส่ง และระบบบริหารขนส่วสินค้าและบริการ กรมทางหลวงจึงได้ มีการออกแบบทางคู่ขนานสามช่องจราจร เพื่อให้สามารถรองรับการจราจรได้ภายในอนาคต ซึ่งได้ทำการออกแบบให้สอดคล้อง กับลักษณะภูมิประเทศและเขตทางที่มีอยู่ พร้อมทั้งออกแบบระบบระบายน้ำและการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400