ประวัติโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 สายแยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน2

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 สายอินทร์บุรี-เชียงใหม่เป็นทางหลวงแผ่นดินสายประธานแนวเหนือ-ใต้ เชื่อมการคมนาคมระหว่างจังหวัดในภาคกลางกับจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย มีระยะทาง 545.779 กิโลเมตร ปลายทางทิศใต้ของทางหลวงสายนี้อยู่ที่ทางแยกต่างระดับอินทร์บุรี ที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ในอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ส่วนปลายทางทิศเหนืออยู่ที่ถนนสุเทพ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สภาพและลักษณะคันทางเดิม เป็นแบบ 2 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรและ 3.50 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 0.10 เมตร สองข้างทางเป็นชุมชนสลับกับเนินเขา ลักษณะภูมิประเทศ เป็นเนินเขา สลับกับที่ลุ่ม งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑ สายแยกอินทร์บุรี-อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี-บ.หนองบัวทอง ตอน ๒ ระหว่าง กม.14+600.000-กม.28+000.000 ระยะทางยาวประมาณ 13.400 กิโลเมตร ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) กำหนดมาตรฐานทางชั้นพิเศษ (๔ ช่องจราจร) ก่อสร้างขยายจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราร) ผิวทางเป็น Portland Cement Concrete Pavement (JRCP) หนา ๒๕ เซนติเมตร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทาง ด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร ด้านในกว้าง 1.50 เมตร โดยแบ่งการจราจรด้วย Concrete Barrier กว้าง 2.00 เมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง เส้นทางตอนนี้อยู่ในท้องที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดเวลา ทำการ 990 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400